خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 4 مهر 1402

ابوالقاسم فردوسی

گفتار اندر ستایش پیغمبر

تـــرا دانــش و دیــن رهــانــد درســـتدر رســتــگـاری بــبــایـدت جــسـتوگـر دل نـخــواهـی کـه بــاشــد نـژنـدنخـواهی کـه دایم بـوی مـسـتـمـندبــه گـ…

ادامه مطلب »

در آفرینش ماه

چراغست مر تیره شب را بسیچبــه بــد تـا تـوانـی تـو هـرگـز مـپــیـچچـو سـی روز گـردش بـپـیـمـایـداشــود تــیـره گــیـتــی بــدو روشــنــاپــدیــد

ادامه مطلب »

گفتار اندر آفرینش عالم

از آغـــاز بـــایــد کـــه دانـــی درســـتسـر مـایـه گـوهـران از نـخـسـتکــه یــزدان ز نــاچـــیــز چــیــز آفــریــدبـــدان تــا تــوانــایــی آرد پـ…

ادامه مطلب »

ستایش خرد

کـــنــون ای خـــردمــنــد وصـــف خـــردبــدیـن جــایـگـه گـفـتــن انـدرخـوردکــنــون تـــا چـــه داری بـــیــار از خـــردکـه گـوش نـیـوشـنـده زو بــر…

ادامه مطلب »

آغاز کتاب

بـــه نــام خـــداونــد جـــان و خــردکـزیـن بــرتــر انـدیـشــه بــرنـگـذردخـــداونــد نــام و خــداونــد جـــایخـــداونـــد روزی ده رهـــنـــمـــایخ…

ادامه مطلب »

داستان دقیقی شاعر

چـو از دفتـر این داستـانها بـسیهمی خواند خواننده بر هر کسیجـهـان دل نـهاده بـدین داسـتـانهمـان بـخـردان نیز و هم راسـتـانجــوانـی

ادامه مطلب »

شماره ١

سخن گوی دهقان چـه گوید نخستکه نامی بـزرگی بـه گیتی که جستکـه بـود آنـکـه دیـهـیـم بـر سـر نـهـادنـــدارد کـــس آن

ادامه مطلب »