حمید مصدق

5 دفتر اول

آبی خاکستری سیاهو به من خندیدیو نمی دانستیمن به چه دلهره از باغچه همسایهسیب را دزدیدم باغبان از پی من

ادامه مطلب »