حجم سبز ،سهراب سپهری

آب

آب را گل نکنیم در فرودست انگار کفتری می خورد آب یا که در بیشه ای دور سیره ای پر

ادامه مطلب »