مسافر ،سهراب سپهری

مسافر

دم غروب میان حضور خسته اشیانگاه منتظری حجم وقت را می دیدو روی میز هیاهوی چند میوه نوبربه سمت مبهم

ادامه مطلب »