به سرخی آتش به طعم دود،، سیاوش کسرایی

تصویر

مثل آب مثل آب خوردنی سنگ های پایه را به باد می دهند اختران تشنه را به چاههای خشک می

ادامه مطلب »