از خود گفتن ها،سیمین بهبهانی

گریز

من می گریزم از تو و از عشق گرم تو با آنکه آفتاب فروزنده ی منی ای آفتاب عشق نمی

ادامه مطلب »