خانه شاعران ، شعر و زبان و ادبیات فارسی

امروز : 11 مهر 1402

مرمر بوده ها،سیمین بهبهانی

شب

شب چون هوای بوسه و آغوش می کنی دزدانه جام یاد مرا نوش می کنی عریان ز راه می رسم

ادامه مطلب »

دیوانگی

یارب مرا یاری بده، تا خوب آزارش کنم هجرش دهم زجرش دهم، خوارش کنم زارش کنم از بوسه های آتشین،

ادامه مطلب »