چلچراغ با خود بودن ها، سیمین بهبهانی

چلچراغ

با یاد دیدگان درخشان روشنت، ای بس بلور شعر تراشید طبع من. تا هفت رنگِ مهر تو بیند در آن

ادامه مطلب »

گفتی که

گفتی که:«- مرا با تو نه سِرّی، نه سری هست.» گر سرّ و سری نیست، نهانی نظری هست. گرداب، شکیباییم

ادامه مطلب »