هزار خوشه عقیق مهدی سهیلی

ای دریا

در سکوت مدهش جنگل در غروی ابری ساحل موج دریا همچنان دیوانه یی مصروع می کشد فریاد و سر را

ادامه مطلب »