شام بازپسین، آتش، نادر نادر پور

خرمن

با خویش می ستیزم کای سالخورده مرد پس کی ز خواب خردی بیدار می شوی ؟ ایا ندیده ای که

ادامه مطلب »