راهی و آهی، هوشنگ ابتهاج

تصویر

خانه خالی تنهایی مثل اینه بی تصویر در شب تنگ شکیبایی عکسی آویخته بر دیوار مثل یادی سبز مانده در

ادامه مطلب »

ارغوان

ارغوان، شاخه همخون جدا مانده من آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی ست هوا؟ یا گرفته است هنوز ؟

ادامه مطلب »

زندگی

چه فکر می کنی؟ که بادبان شکسته زورق به گل نشسته ای ست زندگی ؟ در این خراب ریخته که

ادامه مطلب »