زمین، هوشنگ ابتهاج

زمین

زین پیش شاعران ثناخوان که چشم شان در سعد و نحس طالع و سیر ستاره بود بس نکته های نغز

ادامه مطلب »

مرجان

سنگی است زیر آب در گود شب گرفته دریای نیلگون تنها نشسته در تک آن گور سهمناک خاموش مانده در

ادامه مطلب »