پروین اعتصامی

شماره ١

بــشـنـاس ایـکـه راهـنـوردســتــیپـیـش از روش، درازی و پـهـنـا راخـود رای می نبـاش کـه خـودراییرانـد از بــهـشــت، آدم و حــوا راپـاکـی

ادامه مطلب »

شماره ٢

کــار مــده نــفــس تــبـــه کــار رادر صـف گل جـا مده این خـار راکـشـتـه نـکـودار کـه مـوش هویخورده بسی خوشه و

ادامه مطلب »

شماره ٣

رهــائیــت بــایـد، رهــا کــن جــهــانــرانــگــهـدار ز آلــودگــی پــاک جــانــرابــســر بــرشــو ایـن گـنـبــد آبــگـون رابـهم بـشـکن این طبـل خـال…

ادامه مطلب »

شماره ٤

یکی پـرسـید از سـقـراط کـز مردن چـه خـواندسـتـیبـگفـت ای بـیخـبـر، مرگ از چـه نامی زندگانی رااگــر زیـن خــاکــدان پــســت روزی

ادامه مطلب »

شماره ٥

ای کـنـده ســیـل فــتــنـه ز بــنـیـادتوی داده بــاد حـادثــه بــر بــادتدر دام روزگـــــار چــــــرا چــــــونـــــانشــد پــایــبــنــد، خــاطــر آز…

ادامه مطلب »

شماره ٦

ای دل، فـلک سـفـله کجـمدار اسـتصـد بـیـم خـزانـش بــهـر بــهـار اسـتبــاغــی کــه در آن آشــیـانـه کــردیمـنـزلـگـه صــیـاد جــانـشــکـار اســتاز بـــ…

ادامه مطلب »

شماره ٧

آهـــوی روزگـــار نـــه آهــوســـت، اژدر اســـتآب هـــوی و حـــرص نـــه آبـــســـت، آذر اســـتزاغ ســپـــهــر، گــوهــر پـــاک بـــســی وجــودبــنـهـف…

ادامه مطلب »

شماره ٨

ای عـجــب! ایـن راه نـه راه خــداســتزانـکـه در آن اهـرمـنـی رهـنـمـاســتقــافــلــه بــس رفــت از ایـن راه، لـیـککس نشـد آگاه که

ادامه مطلب »

شماره ٩

انــدر ســمــوم طــیـبــت بــاد بــهـار نــیـســتآن نـکـهـت خــوش از نـفـس خــرم صــبــاســتآن را کــه دیـبــه هــنــر و عــلــم در بــر

ادامه مطلب »

شماره ١٠

شــالــوده کــاخ جــهــان بــر آبــســتتـا چـشم بـهم بـر زنی خـرابـستایـمـن چـه نـشـیـنـی دریـن سـفـیـنـهکاین بـحـر همیشه در انقلابـسـتافــســونـگـر چ…

ادامه مطلب »