|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

سلام علیک ای جفا پیشه یار

سـلام علیک ای جـفا پـیشـه یارکجایی و چون داری احوال کار
اگر بـخت بـا من مخالف شدستتـو بـا وی موافـق مشـو زینهار
چه گویم مرا با غم تو خوشستکـه جـز غـم ندارم ز تـو یادگـار
خـطایی که کردم بـه من بـرمگیرجـفـایی که کردم ز من درگذار
جـــواب ســـلــام رهــی بـــاز دهسلام علیک ای جفاپـیشه یار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل