|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را

اگــر آن تـــرک شــیــرازی بـــه دســت آرد دل مــا رابـه خـال هندویش بـخـشـم سـمرقـند و بـخـارا را
بـده سـاقی می بـاقی که در جـنت نخـواهی یافـتکــنـار آب رکــن آبــاد و گــلــگــشــت مــصــلــا را
فـغـان کـاین لـولیان شـوخ شـیرین کـار شـهرآشـوبچـنان بـردند صـبـر از دل که تـرکان خـوان یغـما را
ز عـشـق نـاتـمـام مـا جـمـال یار مـسـتـغـنی اسـتبـه آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبـا را
من از آن حسن روزافزون که یوسف داشت دانستمکـه عـشـق از پـرده عـصـمـت بـرون آرد زلـیخـا را
اگــر دشــنـام فــرمـایـی و گــر نـفــریـن دعــا گـویـمجــواب تــلـخ مـی زیـبــد لـب لـعـل شــکـرخــا را
نصیحـت گوش کن جـانا که از جـان دوست تـر دارندجـــوانــان ســعــادتـــمــنــد پـــنــد پـــیــر دانــا را
حـدیـث از مـطـرب و مـی گـو و راز دهـر کـمـتــر جــوکه کس نگشود و نگشاید به حکمت این معما را
غزل گفتـی و در سفتـی بـیا و خـوش بـخوان حـافظکـه بــر نـظـم تــو افـشــانـد فـلـک عـقـد ثــریـا را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل