|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در جواب مردی سروده که عنصری را بر او ترجیح داده است

بــه تــعـریـض گـفـتــی کـه خــاقـانـیـاچه خوش داشت نظم روان عنصری
بــلـی شــاعـری بــود صــاحــب قـرانز مـمـدوح صــاحــب قـران عـنـصـری
ز مـعــشــوق نـیـکــو و مـمـدوح نـیـکغزل گو شـد و مدح خـوان عـنصـری
جــــز ار طــــرز مـــدح و طـــراز غـــزلنـکـردی ز طـبـع امـتـحـان عـنـصـری
شـناسـند افـاضـل کـه چـون من نبـودبـه مـدح و غـزل درفـشـان عـنصـری
که این سـحـر کـاری که من می کـنمنـکـردی بــه سـحـر بـیـان عـنـصـری
ز ده شیوه کان حـیلت شاعری اسـتبـه یک شیوه شد داسـتـان عنصری
مرا شیوه خاص و تازه است و داشتهـمـان شـیـوه بــاسـتـان عـنـصـری
نه تـحـقیق گفـت و نه وعـظ و نه زهدکه حـرفـی ندانسـت از آن عـنصـری
بــه دور کـرم بــخـشـشـی نـیـک دیـدز مـحـمـود کـشـور سـتـان عـنصـری
بـه ده بـیـت صـد بــدره و بـرده یـافـتز یـک فـتـح هـنـدوسـتـان عـنـصـری
شــنــیـدم کــه از نــقــره زد دیـگــدانز زر سـاخــت آلـات خـوان عـنـصـری
اگــر زنـده مـانـدی در ایـن دور بــخــلخـسـک سـاخـتـی دیگدان عنصـری
نـخـوردی ز خـوان هـای ایـن مـردمـانپــری وار جــز اسـتــخـوان عـنـصـری
بـه بــوی دو نـان پـیـش دونـان شـدیزدی بـوسـه چـون پـر نـان عـنـصـری
ز تـیـر فـلـک تـیـغ چـسـتـی نـداشـتچــو مـن در نـیـام دهـان عــنـصــری
ز نـی دور بـاش دو شـاخـی نـداشـتچـو من در سـه شـاخ بـنان عنصری
نبـوده اسـت چـون من گه نظـم و نثـربــزرگ آیـت و خــرده دان عـنـصــری
بـه نـظـم چـو پـروین و نـثـر چـو نعـشنــبــود آفــتــاب جــهـان عــنــصــری
ادیــب و دبـــیــر و مــفـــســـر نــبـــودنـه سـحـبـان یـعـرب زبـان عـنـصـری
چـنانک این عروس از درم خـرم اسـتبـــه زر بـــود خــرم روان عــنــصــری
دهم مـال و پـس شـاد بـاشـم کـنـونسـتـد زر و شـد شـادمـان عـنصـری
بـه دانـش بــر از عـرش گـر رفـتـه بـودبــه دولـت بــر از آسـمـان عـنـصـری
بـه دانـش تـوان عـنـصـری شـد ولـیکبـه دولت شـدن چـون تـوان عنصری

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل