|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٢٥٩: یارب از عشق چه سرمستم و بی خویشتنم

یارب از عشق چه سرمستم و بی خویشتنمدسـت گـیریدم تـا دسـت بـه زلـفـش نـزنـم
گــر بــه مـیـدان رود آن بــت مـگــذاریـد دمـیبـو کـه هـشـیـار شـوم بـرگ نـثـاری بـکـنـم
نـگـذارم کـه جــهـانـی بــه جــمـالـش نـگـرنـدشوم از خـون جـگر پـرده بـه پـیشش بـتـنم
یــا مــرا بـــر در مــیــخـــانــه آن مـــاه بـــریــدکه خـمار من از آنجـاسـت هم آنجـا شـکنم
صـورت مـن همـه او شـد صـفـت مـن همه اولـاجـرم کـس من و مـا نشـنود اندر سـخـنم
نـزنـم هـیـچ دری تــام نـگـویـنـد آن کـیـســتچـو بــگـویـنـد مـرا بــایـد گـفـتــن کـه مـنـم
نـیـم جـان دارم و جـان سـایه نـدارد بـه زمـینمن به جان می زیم و سایه جان است تنم
از ضعیفی که تـنم هست نهان گشته چنانکسـال ها هسـت کـه در آرزوی خـویشـتـنـم
گـر مـرا پــرســی و چــیـزی بــه تــو آواز دهـدآن نـه خـاقـانـی بـاشـد، کـه بـود پـیـرهـنـم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل