|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١٧٣: دلم ز هوای تو بر نمی گردد

دلـــم ز هـــوای تــــو بــــر نـــمـــی گــــرددهـوای تــو ز دلــم زاســتــر نــمــی گــردد
بــدل مـجـوی کـه بـر تـو بـدل نـمـی جـویـمدگـر مـشــو کـه غـم تــو دگـر نـمـی گـردد
اثـر نماند ز من در غم تـو این عـجـب اسـتکـه در دل تــو ازیـن غــم اثــر نـمـی گـردد
بــد اسـت کـار مـن از فـرقـت تـو ویـن بـد راهـزار شـکـر کـنـم چـون بــتـر نـمـی گـردد
بـه زر شـدی همه کارم ز وصـل تـو چـون زرز بی زری است که کارم چو زر نمی گردد
مرا ز بخت خود است این و خود عجب دارماگـر جـهان بـه چـنین بـخـت بـرنمـی گـردد
اگـرچــه آب فـراقـت ز فـرق مـن بــگـذشـتدلم خوش است که کعب تو تـر نمی گردد
کــدام روز کــه پـــیــش در تـــو خـــاقــانــیشــهـیـدوار بــه خــونـابــه در نـمـی گــردد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل