|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

سخن عشق نشاید بر هر کس گفتن

سـخـن عـشـق نشـاید بـر هر کـس گفـتـنمهر را گـرچـه محـالسـت بـگـل بـنهفـتـن
مشـکـل آنسـت کـه احـوال گدا بـا سـلطـاننـتـوان گـفـتــن و بــا غـیـر نـیـایـد گـفـتـن
ای خـوشـا وقـت گـل و لاله بـهنگـام صـبـوحدر کشیدن مل گلگون و چو گل بشکفتن
شـرط فراشـی در دیر مغـان دانی چـیسـتره رنــدان خــرابـــات بـــمــژگــان رفــتــن
هیچکس نیست که با چشم تو نتواند گفتکه چـنین مست بـمحـراب نشاید خفتـن
کـیسـت کـز هندوی زلـف تـو نجـوید دل مندزد را گـر چــه ز دانـش نـبــود آشـفـتــن
کـار خـواجـو بـهوای لـب در پـاشـش نیسـتجـز بـالماس زبـان گـوهر معـنی سـفـتـن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل