|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

حکایت در معنی عزت نفس مردان

سـگـی پـای صـحـرا نشـینی گـزیدبه خشمی که زهرش ز دندان چکید
شـب از درد بـیچـاره خـوابـش نبـردبـه خـیـل انـدرش دخـتـری بــود خـرد
پــدر را جــفــا کـرد و تــنـدی نـمـودکــه آخــر تــو را نـیـز دنــدان نــبــود؟
پــس از گــریـه مــرد پــراگــنـده روزبــخــنــدیــد کــای مــامــک دلــفــروز
مرا گر چه هم سلطنت بود و بیشدریـغ آمــدم کــام و دنــدان خــویــش
محـال اسـت اگر تـیغ بـر سر خـورمکـه دنـدان بــه پــای سـگ انـدر بــرم
تــوان کــرد بــا نـاکـســان بــدرگـیولــیـکــن نــیــایــد ز مــردم ســگــی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل