|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٠٤: ز دست مکر وز دستان جانان

ز دســت مـکــر وز دســتــان جــانـاننـمـیدانم سـر و سـامـان جـانـان
ز بــس کـاخ شــوخ دانـد پــای بــازیشدم سرگشتـه و حیران جـانان
گشاد از چشم من صد چشمه خوندو بند زلف مشک افشان جانان
اگــر چــه خــود نــدارد بــا رهــی دلهزاران جـان فـدای جـان جـانـان
چــو زلـف او رخ مـن پــر شــکـن بــاداگـر من بـشـکـنم پـیمـان جـانان
نـبــیـنـد روز عــمــر مــن دگــر مــرگاگر بـاشم شـبـی مهمان جـانان
سـنایی تـا سـما گـردان بـود هسـتهمـیشـه در خـط فـرمـان جـانان
بـــود هــمــواره از بـــهــر تـــفـــاخـــرغـلـام و چـاکـر و دربــان جــانـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل