|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٦: می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز را

می ده ای ساقی که می به درد عشق آمیز رازنده کن در می پـرسـتـی سنت پـرویز را
مــایــه ده از بــوی بـــاده بـــاد عــنــبـــربــیــز رادر کـف مـا رادی آمـوز ابــر گـوهـر بـیـز را
ای خـم اندر خـم شـکـسـتـه زلـف جـان آمـیز رابـر شکن بر هم چو زلفت توبه و پرهیز را
چـنـگ وار آهـنـگ بــرکـش راه مـسـت انـگـیـز راراه مست انگیز بر زن مست بیگه خیز را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل