|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ١: احسنت و زه ای نگار زیبا

احـسـنـت و زه ای نـگـار زیـبــاآراســتـــه آمــدی بـــر مــا
امروز به جای تو کسم نیستکز تـو بـه خـودم نماند پـروا
بـگـشـای کـمر پـیاله بـسـتـانآراستـه کن تـو مجـلس ما
تــا کـی کـمـر و کــلـاه و مـوزهتا کی سفر و نشاط صحرا
امـروز زمـانـه خــوش گــذاریـمبــدرود کــنـیـم دی و فــردا
مـن طــاقـت هـجــر تــو نـدارمبـا تـو چـکـنم بـه جـز مدارا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل