|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

سیف فرغانی

رباعیات

در خــانـه دل عــشــق تــو مــجــمـع داردو از دادن جـــان کــار تـــو مــقــطــع دارددر شـعـر تــخـلـص بــتــو کـردم کـه وجـودنـظـمـیسـت کـه از روی تـ...

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

شماره ١

آن خـداوندی که عـالم آن اوسـتجسم و جـان در قبـضه فرمان اوستسـوره حـمـد و ثــنـای او بــخـوانکآیــت عــز و عــلــا در شأن اوســـتگر ز دسـت دیگری نعـمت ...

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

شماره ١٠

ایا درویش رعناوش چـو مطرب بـا سماعت خوشبــنـزد ره روان بــازیـســت رقـص خــرس وار تــوچه گویی نی روش اینجا بخرقه است آب روی توچـه گویی همچـو گل تـنها ...

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

شماره ١٠٠

ای پــســر انـده دنـیـا بــدل شــاد مـگــیـربــنــده او شــو و غــم در دل آزادمــگــیـربـرو از شام سـوی مکه بـبـین شهر ثـموددر بــنـا کـردن خـانـه صـف...

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

شماره ١٠١

ای ز روی تــو گـرفـتــه چــهـره خــوبــی جــمـالیــافــتــه از صــورت تـــو بـــدر نــکــویــی کــمــالرسم مه خود محـو شد، خورشید همچـون دایرهپـیش روی...

ادامه مطلب

چاپ ایمیل

مطالب مرتبط