|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٧: ایا سلطان عشق تو نشسته بر سریر دل

ایـا سـلـطـان عـشـق تـو نـشـسـتـه بـر سـریر دلبـلـشـکـرهـای خـود کـرده تـصـرف در ضـمـیـر دل
رئیس عـقـل را گفـتـم سـر خـود گیر ای مسـکـینچـو شـاه عـشـق او بـنـهـاد پـایـی بـر سـریـر دل
تـرا از حـسن لشکرهاسـت ای سـلطان سلطانانکـه مـی گـیرند مـلـک جـان و می آرند اسـیر دل
ز سـوزن بـگذرد بـی شـک تـن چـون ریسـمان مناگـر مـقـراض غـم رانـی ازیـن سـان بـر حـریـر دل
درین ملکی که من دارم خـراب از دولت عـشـقـتغمت گو کار خود می کن که معزولست امیر دل
بـدان رخـسـار چـون آتـش تـنور عـشـق بـر کـردیمـن نـاپـخـتـه از خـامـی درو بــسـتـم خـمـیـر دل
چـو مـالـک بـی زیـان بـاشـد ز دوزخ هـرکـه او داردز رضـوان خــیـال تــو بــهـشـتــی در ســعـیـر دل
اگـر عـیسـی عـشـق تـو نکـردی چـاره چـشـمشبـــنــور آتــش مــوســی نــدیــدی ره ضــریــر دل
در آ در خــانـقـاه ای جــان و در ده صــوفـیـانـش رامی عشقت، که بـیرون بـرد ازو سـجـاده پـیر دل
چـو جـان را آسیای شوق در چـرخـسـت از وصلتبـــده آبـــی کــه در افــلــاک آتـــش زد اثــیــر دل
ز عشقت خاتمی گر هست جان چون سلیمان رانـگـیـن مـهـر غــیـر تــو بــخــود نـگـرفـت قـیـر دل
مـداد از خــاطــر و کــاغــذ کـنـد از دفــتــر فــکـرتبــرای ذکـر تــو، وز جــان قــلـم ســازد دبــیـر دل
دلم بـی غم غمت بـی دل نبـودستند واکنون شددل مــن نــاگــزیــر غـــم غـــم تـــو نــاگــزیــر دل
وراورا نیز دریابـی چـنان مـگـذار (و) مـسـتـش کـنکـه بــی آن بــدرقـه در ره خـطـر دارد خـطـیـر دل
هـنــوز ایـن دایـه گــیـتــی نــزاد از مــادر فــطــرتکـه نـوزادان انـدوهـت هـمـی خـوردنـد شـیـر دل
ز دسـت هستـی خـود سر نبـردی سیف فرغانیاگـر زنـجــیـر عـشــق تــو نـبــودی پــای گـیـر دل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل