|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در وصف قلعه دارالامان کرمان گوید

حـریـم قـلـعـه دارالـامـان کـه در عـالـمچو آسمان بـه بـلندیش نیست همتـائی
به نسبت من و با استری که من دارمبه راستی که بلائی است این نه بلائی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل