|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

سوگواری مردی که بی قرار و پند بیدلی به او

از پـس تـابـوت می شـد سـوگـواربـی قـراری، وانگهی می گـفـت زار
کای جهان نادیده من چون شدیهـیـچ نـادیـده جـهـان بـیرون شـدی
بـی دلی چون آن شنید و کار دیدگـفـت صـد بــاره جـهـان انـگـار دیـد
گر جهان بـا خویش خواهی برد توهم جـهـان نـادیده خـواهی مـرد تـو
تــا کـه تــو نـظــاره عــالـم کــنـیعـمـر شـد کـی درد را مـرهم کـنی
تـا نپـردازی تـو از نفس خـسـیسدر نجاست گم شد این جان نفیس

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل