|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

پادشاهی قباد چهل و سه سال بود

چـو بــر تـخـت بــنـشـسـت فـرخ قـبــادکــلــاه بــزرگــی بــه ســر بـــرنــهــاد
سـوی طیسـفون شـد ز شـهر صـطخـرکـــه آزادگـــان را بــــدو بـــود فـــخـــر
چـو بـر تـخـت پـیروز بـنـشـسـت گـفـتکــه از مـن مــداریـد چــیـزی نـهـفــت
شـمـا را ســوی مـن گـشــادســت راهبــه روز ســپــیــد و شــبـــان ســیــاه
بـزرگ آنـکـسـی کـو بـه گـفـتـار راسـتزبـان را بـیـاراسـت و کـژی نـخـواسـت
چـو بــخـشـایـش آرد بــخـشـم انـدرونســر راســتــان خــوانـدش رهـنـمـون
نـهـد تــخــت خـشـنـودی انـدر جــهـانبــــیـــابــــد بــــدادآفـــریـــن مـــهـــان
دل خـــــویــــش را دور دارد ز کــــیــــنمــهــان و کــهـانــش کــنــنــد آفــریـن
هـرانـگـه کــه شــد پــادشــا کــژ گـویز کــژی شــود شــاه پـــیــکــارجـــوی
سـخـن را بــبــایـد شـنـیـد از نـخـسـتچــو دانـا شــود پــاســخ آیـد درســت
چـــــو دانــــنـــــده مـــــردم بـــــود آزورهــمـــی دانــش او نــیــایــد بـــه بـــر
هــرآنــگــه کــه دانــا بـــود پــرشــتــابچـه دانش مر او را چـه در سـر شراب
چــنـان هـم کــه بــایـد دل لــشــکــریهـمـه در نـکــوهـش کــنـد کــهـتــری
تـوانـگـر کـجـا سـخـت بــاشـد بـه چـیـزفــرومــایــه تــر شــد ز درویــش نــیــز
چــو درویــش نــادان کــنــد مــهــتــریبـــه دیــوانــگـــی مـــانــد ایــن داوری
چــو عـیـب تــن خــویـش دانـد کـسـیز عـیـب کـسـان بــرنـخــوانـد بــسـی
ســــتــــون خــــرد بــــردبـــــاری بــــودچــو تــنـدی کـنـد تــن بــخـواری بــود
چـو خـرسـنـد گـشـتـی بــه داد خـدایتــوانــگــر شــدی یــکــدل و پــاکــرای
گـــــر آزاد داری تــــــنـــــت را ز رنـــــجتــن مــرد بــی رنــج بــهــتــر ز گــنــج
هران کس که بـخـشش کند بـا کسـیبــمــیـرد تــنـش نــام مــانـد بــســی
همـه سـر بـه سـر دسـت نـیکـی بـریدجــهـان جــهـان را بــبــد مــســپــریـد
هــمــه مــهــتــران آفــریـن خــوانــدنــدزبــرجــد بــه تــاجـش بــرافـشـانـدنـد
جـوان بـود سـالـش سـه پـنـج و یـکـیز شــاهــی ورا بــهــره بــود انــدکــی
هـمــی رانــد کــار جــهــان ســوفــزایقــبـــاد انــدر ایــران نــبــد کــدخــدای
هـــمـــه کـــار او پــــهـــلـــوان رانـــدیکـــس را بـــر شـــاه نــنـــشـــانـــدی
نــه مــوبــد بــد او را نــه فــرمــان روایجــهـان بــد بــه دسـتــوری سـوفـزای
چنین بود تا بیست و سه ساله گشتبـه جـام اندرون بـاده چـون لاله گشت
بـــیـــامـــد بــــر تـــاجـــور ســـوفـــزایبــه دسـتـوری بــازگـشـتـن بــه جـای
سـپـهـبـد خـود و لـشـکـرش سـاز کـردبــزد کــوس و آهــنــگ شــیــراز کــرد
همی رفت شادان سوی شهر خـویشز هـر کـام بــرداشـتــه بــهـر خــویـش
هـمــه پــارس او را شــده چــون رهـیهـمـی بــود بــا تــاج شــاهـنـشـهـی
بــدان بــد کــه مـن شــاه بــنـشــانـدمبــه شــاهــی بــرو آفــریـن خــوانــدم
گـر از مـن کـسـی زشـت گـویـد بـدویورا ســــرد گــــویـــد بــــرانــــد ز روی
هـمـی بــاژ جـسـتــی ز هـر کـشـوریز هــر نـــامـــداری و هــر مـــهــتـــری
چـــو آگــاهــی آمــد بـــســوی قــبـــادز شــــیـــراز وز کــــار بــــیــــداد و داد
همی گفـت هر کـس که جـز نام شـاهنـــدارد ز ایـــران ز گـــنـــج و ســـپـــاه
نه فـرمـانـش بـاشـد بـه چـیزی نه رایجــهـان شـد هـمـه بــنـده ســوفـزای
هـــرآنـــکـــس کـــه بـــد رازدار قـــبـــادبــرو بــر ســخــنـهـا هـمــی کــرد یـاد
کـه از پــادشــاهـی بــنـامـی بــســنـدچـــرا کــردی ای شــهــریــار بـــلــنــد
ز گـــنـــج تـــو آگـــنــده تـــر گـــنـــج اوبــبــایـد گـسـســت از جــهـان رنـج او
هـمــه پــارس چــون بــنـده او شــدنـدبـــزرگــان پـــرســـتـــنــده او شــدنــد
ز گــفــتـــار بـــد شـــد دل کــیــقــبـــادز رنــجــش بــه دل بــرنـکــرد ایـچ یـاد
همـی گـفـت گـر مـن فـرسـتـم سـپـاهســـر او بـــگـــردد شـــود رزمــخـــواه
چـو من دشـمنی کرده بـاشـم بـه گنجازو دیــد بـــایــد بـــســـی درد و رنــج
کــنــد هــر کـــســـی یــاد کـــردار اوینـــهـــانـــی نــــدانـــنــــد بــــازار اوی
نـــدارم ز ایـــران یـــکــــی رزمـــخــــواهکــز ایـدر شــود پــیـش او بــا ســپــاه
بــدو گــفــت فــرزانــه مــنــدیــش زیـنکــه او شــهــریــاری شـــود بآفــریــن
تــو را بــنـدگــانـنـد و ســالــار هـســتکـه سـایـنـد بـر چـرخ گـردنـده دسـت
چـــو شــاپـــور رازی بـــیــایــد ز جـــایبــــدرد دل بـــدکـــنـــش ســـوفـــزای
شـنـید این سـخـن شـاه و نیرو گـرفـتهـنـرهـا بـشـسـت از دل آهـو گـرفـت
هـمـانـگــه جــهـانـدیـده ای کــیـقــبــادبــفــرمــود تــا بــرنـشــیـنــد چــو بــاد
بــــه نـــزدیـــک شـــاپـــور رازی شـــودبـــرآواز نـــخـــچـــیــر و بـــازی شـــود
هـــم انـــدر زمـــان بـــرنـــشـــانـــد وراز ری ســــوی درگــــاه خــــوانــــد ورا
دو اســـبـــه فــرســـتـــاده آمــد بـــریچــو بــاد خــزانــی بــه هـنــگــام دی
چــو دیــدش بــپــرســیـد ســالــار بــاروزو بـــســـتـــد آن نــامــه شــهــریــار
بـــیــامــد بـــه شــاپــور رازی ســپـــردســـوار ســـرافـــراز را پـــیـــش بــــرد
بـــرو خـــوانــد آن نــامــه کـــیــقـــبـــادبـــخــنــدیــد شــاپـــور مــهــرک نــژاد
کـه جــز سـوفـزا دشـمـن انـدر جــهـانورا نــیــســـت در آشـــکـــار و نــهــان
ز هـر جــای فــرمــانـبــران را بــخــوانـدسـوی طـیسـفـون تـیز لـشـکـر بـرانـد
چــو آورد لــشــکــر بــه نــزدیـک شــاههــم انــدر زمــان بـــرگــشـــادنــد راه
چــو دیـدش جــهــانــدار بــنــواخــتــشبــر تــخــت پــیـروزه بــنــشــاخــتــش
بــدو گــفــت زیـن تــاج بــی بــهــره امبـبـی بـهـره ئی در جـهـان شـهـره ام
هـمـه ســوفـزا راســت بــهـر از مـهـیهـمـی نـام بــیـنـم ز شــاهـنـشـهـی
ازیــــن داد و بـــــیــــداد در گـــــردنــــمبــه فــرجــام روزی بـــپــیــچــد تــنــم
بـــه ایـــران بـــرادر بـــدی کـــدخـــدایبــه هـســتــی ز بــیـدادگـر سـوفـزای
بــدو گــفــت شــاپــور کــای شــهـریـاردلـــت را بـــدیــن کـــار رنــجـــه مــدار
یـکــی نـامـه بــایـد نـوشــتــن درشــتتــو را نـام و فـر و نـژادسـت و پــشـت
بـگـویـی کـه از تـخـت شـاهـنـشـاهـیمـرا بــهـره رنـجــسـت و گـنـج تــهـی
تــویــی بـــاژخــواه و مــنــم بــا گــنــاهنـخــواهـم کـه خـوانـی مـرا نـیـز شـاه
فــرســتــادم ایـنــک یــکــی پــهــلــوانز کـــردار تـــو چـــنــد بـــاشـــم نــوان
چـو نـامـه بــدیـن گـونـه بــاشـد بــدویچـو من دشمن و لشـکری جـنگجـوی
نـمـانـم کــه بــرهـم زنـد نـیـز چــشــمنـگـویم سـخـن پـیش او جـز بـخـشـم
نــویــســـنـــده نـــامـــه را خـــوانــدنــدبــه نــزدیـک شــاپــور بــنـشــانــدنــد
بـگـفـت آن سـخـنها کـه بـا شـاه گفـتشـد آن کـلـک بـیـجـاده بـا قـار جـفـت
چــو بــر نـامـه بــر مـهـر بــنـهـاد شــاهبـــیــاورد شــاپـــور لــشــکــر بـــه راه
گــزیـن کــرد پــس هــرک بــد نــامــدارپـــراگــنــده از لــشـــکــر شـــهــریــار
خـــود و نــامــداران پـــرخـــاشــجـــویســوی شــهـر شــیـراز بــنــهــاد روی
چــو آگـاه شـد زان ســخــن سـوفـزایهـمـانـگــه بــیـاورد لــشــکــر ز جــای
پــذیـره شــدش بــا ســپــاهــی گــرانگـــزیــده ســـواران و جـــوشـــنـــوران
رســیــدنــد پــس یـک بــه دیـگــر فــرازفــــرود آمـــدنـــد آن دو گـــردن فــــراز
چـو بــنـشـسـت شـاپـور بــا سـوفـزایفـــراوان زدنـــد از بــــد و نـــیـــک رای
بــــدو داد پـــس نـــامـــه شـــهـــریـــارسـخـن رفـت هرگـونـه دشـوار و خـوار
چــو بــرخــوانـد آن نــامــه را پــهـلــوانبــپــژمــرد و شــد کــنـد و تــیـره روان
چـو آن نـامـه بــرخـوانـد شـاپــور گـفـتکـه اکـنـون سـخـن را نـبــایـد نـهـفـت
تـــو را بـــنــد فــرمــود شـــاه جـــهــانفـــراوان بـــنــالـــیــد پـــیــش مــهــان
بــران سـان کـه بـرخـوانـده ای نـامـه راتــو دانـی شــهـنـشــاه خــودکـامـه را
چــنــیــن داد پــاســخ بـــدو پــهــلــوانکـــه دانــد مــرا شـــهــریــار جـــهــان
بـدان رنج و سـخـتـی کـه بـردم ز شـاهبــرفــتــم ز زاولــســتــان بـــا ســپــاه
بـــه مـــردی رهــانــیــدم او را ز بـــنـــدنــمــانــدم کــه آیــد بــرویــش گــزنــد
مــرا داســـتـــان بـــود نــزدیــک شـــاههــمــان نــزد گــردان ایــران ســـپـــاه
گـر ای دون کـه بــنـدسـت پـاداش مـنتــو را چــنـگ دادن بــه پــرخـاش مـن
نــخــواهـم زمــان از تــو پــایـم بــبــنــدبـــدارد مـــرا بـــنـــد او ســـودمـــنـــد
ز یـزدان وز لـشــکــرم نـیـســت شــرمکـه مـن چــنـد پــالـوده ام خــون گـرم
بـــدانــگــه کــجــا شــاه در بــنــد بــودبـه یـزدان مـرا سـخـت سـوگـنـد بــود
کـه دسـتـم نـبــیـنـد مـگـر دسـت تـیـغبــه جــنـگ آفــتــاب انـدر آرم بــمــیـغ
مـگــر ســر دهـم گـر ســرخــوشــنـوازبــه مــردی ز تــخــت انــدر آرم بــگــاز
کـنـونـم کـه فـرمـود بــنـدم ســزاســتسـخـنـهـای نـاسـودمـنـدم سـزاسـت
ز فـــرمـــان او هــیــچ گـــونــه مــگـــردچــو پــیـرایـه دان بــنـد بــر پــای مـرد
چـو بـنشسـت شـاپـور پـایش بـبـسـتبـزد نـای رویـیـن و خـود بــرنـشـسـت
بـــیــاوردش از پـــارس پـــیــش قــبـــادقــبــاد از گــذشــتــه نــکــرد ایـچ یــاد
بـــفـــرمــود کــو را بـــه زنــدان بـــرنــدبــه نـزدیـک نــاهـوشــمــنــدان بــرنـد
بـــه شــیــراز فــرمــود تـــا هــرچ بـــودز مــردان و گــنـج و ز کــشــت و درود
بــیـاورد یـک ســر ســوی طـیـســفـونســپــردش بــه گـنـجــور او رهـنـمـون
چـو یک هفـتـه بـگـذشـت هرگـونه رایهـمـی رانـد بــا مــوبــد از ســوفــزای
چـنـیـن گـفـت پــس شـاه را رهـنـمـونکــه یـارنـد بــا او هـمـه طــیـســفــون
هــمــه لــشــکــر و زیــردســتـــان مــاز دهـــقـــان وز در پــــرســـتـــان مـــا
گـــر او انــدر ایــران بـــمــانــد درســـتز شاهی بـبـاید تـو را دسـت شسـت
بــدانـدیـش شـاه جـهـان کـشـتــه بــهسـر بــخـت بــدخـواه بــرگـشـتـه بــه
چـو بــشـنـیـد مـهـتــر ز مـوبــد سـخـنبــنـو تــاخــت و بــیـزار شــد از کــهـن
بــفـرمـود پــس تــاش بــیـجــان کـنـنـدبــروبــر دل و دیـده پــیــچــان کــنــنــد
بـــکــردنــد پـــس پـــهــلــوان را تــبـــاهشــد آن گــرد فــرزانــه و نـیـک خــواه
چـــو آگـــاهـــی آمـــد بــــایـــرانـــیـــانکــه آن پــیــلــتــن را ســرآمــد زمــان
خـــروشـــی بـــرآمـــد ز ایـــران بــــدردزن و مـرد و کـودک هـمـی مـویـه کـرد
بــرآشــفــت ایـران و بــرخــاســت گـردهـمـی هـر کـسـی کـرد ســاز نـبــرد
همـی گـفـت هرکـس کـه تـخـت قـبـاداگــر ســوفــزا شــد بــه ایـران مــبــاد
سـپـاهی و شـهـری هـمـه شـد یکـینـــبـــردنـــد نـــام قـــبــــاد انـــدکـــی
بـــرفــتـــنــد یــکــســر بـــایــوان شــاهز بـــدگـــوی پـــردرد و فـــریـــادخـــواه
کـســی را کـه بــر شـاه بــدگـوی بــودبـــدانـــدیــش او و بـــلـــاجـــوی بـــود
بــکـشـتــنـد و بــردنـد ز ایـوان کـشــانز جـاماسـب جـسـتـند چـندی نشـان
کــه کــهــتـــر بـــرادر بـــد و ســـرفــرازقــبـــادش هــمــی پــروریــدی بـــنــاز
ورا بـــرگـــزیــدنـــد و بـــنــشـــانـــدنــدبــه شــاهـی بــرو آفــریـن خــوانـدنـد
بــه آهــن بـــبــســتــنــد پــای قــبـــادز فــــر و نــــژادش نـــکــــردنــــد یـــاد
چــنــیـنــســت رســم ســرای کــهــنســرش هـیـچ پــیـدا نــبــیـنـی ز بــن
یــکــی پـــور بـــد ســـوفـــزا را گــزیــنخــردمــنــد و پــاکــیــزه و بــه آفــریـن
جـــوانـــی بــــی آزار و زرمـــهـــر نـــامکــه از مــهــر او بـــد پـــدر شــادکــام
ســـپـــردنــد بـــســتـــه بـــدو شــاه رابـــدان گـــونــه بـــد رای بـــدخـــواه را
کــه آن مــهــربــان کــیـنــه ســوفــزایبــخـواهـد بــدرد از جــهـان کـدخــدای
بــــی آزار زرمـــهـــر یـــزدان پـــرســـتنـسـودی بــبــد بــا جــهـانـدار دســت
پــرســتــش هـمـی کـرد پــیـش قـبــادوزان بـــد نــکــرد ایــچ بـــر شــاه یــاد
جــهـانــدار زو مــانــد انــدر شــگــفــتز کـــردار او مـــردمـــی بــــرگـــرفـــت
هـمـی کــرد پــوزش کـه بــدخــواه مـنپـــرآشــوب کــرد اخــتـــر و مــاه مــن
گـر ای دون کــه یـابــم رهـایـی ز بــنـدتــو را بــاشـد از هـر بــدی سـودمـنـد
ز دل پـــــــــاک بـــــــــردارم آزار تــــــــوکــنــم چــشــم روشــن بـــدیــدار تــو
بــدو گــفــت زر مــهـر کــای شــهـریـارزبـــان را بـــدیــن بـــاز رنــجـــه مـــدار
پــدر گــر نــکــرد آنــچ بــایــســت کــردز مـرگـش پــسـر گـرم و تـیـمـار خـورد
تــو را مــن بـــســان یــکــی بــنــده امبــه پــیـش تــو انــدر پــرســتــنـده ام
چـو گـویـی بـه سـوگـنـد پـیـمـان کـنـمکــه هـرگــز وفــای تــو را نــشــکــنـم
ازو ایــمـــنـــی یــافـــت جـــان قـــبـــادز گـفـتــار آن پــر خــرد گـشــت شــاد
وزان پــس بــدو راز بــگـشــاد و گـفــتکـه انـدیـشـه از تـو نـخـواهـم نـهـفـت
گــشــادســت بـــر پــنــج تــن راز مــنجــزیـن نــشــنــود یــک تــن آواز مــن
همین تـاج و تـخـت از تـو دارم سـپـاسبــوم جــاودانـه تــو را حــق شــنــاس
چــو بــشــنـیـد زر مــهـر پــاکــیـزه رایســبــک بــنـد را بــرگـشـادش ز پــای
فـرســتــاد و آن پــنـج تــن را بــخــوانـدهـمــه رازهـا پــیـش ایـشــان بــرانــد
شــب تــیـره از شـهـر بــیـرون شــدنـدز دیـدار دشـمـن بــه هـامـون شــدنـد
ســوی شــاه هــیــتـــال کــردنــد رویز انـدیـشـگـان خــســتــه و راه جــوی
بـرین گـونه سـرگـشـتـه آن هفـت مـردبـــاهــواز رفــتـــنــد تـــازان چـــو گــرد
رســیــدنــد پــویــان بـــه پــرمــایــه دهبــــده در یـــکـــی نـــامـــبـــردار مـــه
بـــدان خـــان دهــقــان فـــرود آمــدنــدبــبــودنــد و یـک هـفــتــه دم بــرزدنـد
یکـی دخـتـری داشـت دهقـان چـو ماهز مـشـک سـیـه بــر سـرش بـر کـلـاه
جــهـانـجــوی چـون روی دخـتــر بــدیـدز مــغــز جــوان شــد خــرد نــاپـــدیــد
هـمــانـگــه بــیـامــد بــزرمــهـر گــفــتکـه بــاتــو ســخــن دارم انـدر نـهـفـت
بــرو راز مــن پــیـش دهــقــان بــگــویمـگـر جـفـت مـن گـردد ایـن خـوبـروی
بـشـد تـیز و رازش بـه دهـقـان بـگـفـتکه این دخترت را کسی نیست جفت
یـکــی پــاک انــبــازش آمــد بــه جــایکــه گــردی بــر اهـواز بــر کــدخــدای
گــرانـمــایـه دهـقــان بــزرمـهـر گــفــتکه این دخـتـر خـوب را نیسـت جـفـت
اگـر شـایـد این مـرد فـرمـان تـو راسـتمـریـن را بــدان ده کـه او را هـواسـت
بـــیـــامـــد خـــردمـــنـــد نـــزد قـــبـــادچـنین گـفـت کـین مـاه جـفـت تـو بـاد
پــســنــدیــدی و نــاگــهــان دیــدیــشبـدان سـان کـه دیـدی پـسـنـدیـدیش
قــبــاد آن پــری روی را پــیـش خــوانـدبــه زانــوی کــنــداورش بــرنــشــانــد
ابــا او یـک انــگــشــتــری بــود و بــسکـه ارزش بـه گـیتـی نـدانـسـت کـس
بــدو داد و گــفــت ایـن نـگــیـن را بــداربـــود روز کــایــن را بـــود خــواســتــار
بــدان ده یـکــی هـفــتــه از بــهـر مــاههـمـی بـود و هـشـتـم بـیـامـد بـه راه
بــر شــاه هــیــتــال شــد کــیــقــبـــادگـذشــتــه ســخــنـهـا بــدو کــرد یـاد
بـــگـــفـــت آنـــچ کـــردنـــد ایــرانــیــانبــدی را بــبــســتــنـد یـک یـک مـیـان
بــدو گــفــت شــاه از بــد خــوشــنــوازهــمـــانـــا بـــدیــن روزت آمـــد نــیــاز
بــه پــیـمـان ســپــارم تــو را لـشـکـریازان هـر یـکـی بــر ســران افــســری
کــه گــر بــاز یـابــی تــو گـنـج و کــلـاهچــغـانـی بــبــاشـد تــو را نـیـکـخــواه
مـرا بــاشــد ایـن مـرز و فــرمــان تــو راز کــرده نـبــاشــد پــشــیـمــان تــو را
زبــردســت را گــفــت خــنــدان قــبــادکــزیـن بــوم هــرگــز نــگــیــریــم یــاد
چـو خـواهی فرسـتـمت بـی مر سـپـاهچــغـانـی کـه بــاشـد کـه یـازد بــگـاه
چــو کــردنــد عــهـد آن دو گــردن فــرازدر گــــــنـــــج زر و درم کــــــرد بــــــاز
بــــه شـــاه جـــهـــانـــدار دادش رمـــهســلــیـح ســواران و لــشــکــر هـمـه
بــپــذرفـت شــمـشــیـرزن ســی هـزارهـــمـــه نـــامـــداران گـــرد و ســــوار
ز هــیــتـــالــیــان ســـوی اهــواز شـــدســـراســر جـــهــان زو پـــر آواز شــد
چــو نـزدیـکــی خــان دهـقــان رســیـدبــسـی مـردم از خــانـه بــیـرون دویـد
یــکـــی مـــژده بـــردنـــد نـــزد قـــبـــادکـه ایـن پــور بــر شـاه فـرخــنـده بــاد
پــســرزاد جــفــت تــو در شــب یـکـیکـــه از مــاه پـــیــدا نــبـــود انــدکــی
چـو بــشـنـیـد در خـانـه شـد شـادکـامهـمــانـگــاه کــســریـش کــردنـد نـام
ز دهـقـان بــپــرســیـد زان پــس قـبــادکـه ای نـیـکــبــخــت از کـه داری نـژاد
بــــدو گـــفـــت کـــز آفـــریـــدون گـــردکـه از تـخـم ضـحـاک شـاهـی بــبــرد
پـدرم این چـنین گفـت و من این چـنینکــه بـــر آفــریــدون کــنــیــم آفــریــن
ز گــفــتـــار او شـــادتـــر شـــد قــبـــادز روزی کـــه تـــاج کـــیــی بـــرنــهــاد
عــمــاری بــســیـجــیـد و آمــد بــه راهنـشـسـتــه بــدو انـدرون جـفـت شـاه
بــیـاورد لـشــکـر ســوی طــیـســفــوندل از درد ایـــرانـــیـــان پــــر ز خــــون
بـــه ایــران هــمــه ســالــخــورده رداننــشــســتــنــد بــا نــامــور بــخــردان
کــه ایــن کــار گــردد بـــه مــا بـــر درازمـــیـــان دو شــــهـــزاد گـــردن فـــراز
ز روم و ز چــیـن لــشــکــر آیـد کــنــونبــریــزنــد زیــن مــرز بــســیــار خــون
بـــبـــایــد خـــرامــیــد ســـوی قـــبـــادمـگــر کــان ســخــنـهـا نـگـیـرد بــیـاد
بـــیــاریــم جـــامــاســب ده ســالــه راکـــه بـــا در هــمــتـــا کـــنــد ژالــه را
مــگــرمــان ز تــاراج و خــون ریــخــتــنبــه یــک ســو گــرایـیــم ز آویــخــتــن
بــرفــتــنـد یـکــســر ســوی کـیـقــبــادبــگـفــتــنـد کـای شــاه خــســرونـژاد
گـر از تــو دل مـردمـان خــســتــه شـدبـشوخـی دل و دیدها شـسـتـه شـد
کـنـون کـامـرانـی بــدان کـت هـواسـتکه شاه جـهان بـر جـهان پـادشاسـت
پــــیـــاده هـــمـــه پـــیـــش او در دوانبـــرفـــتـــنــد پـــر خـــاک تـــیــره روان
گــنــاه بــزرگــان بـــبــخــشــیــد شــاهز خـون ریـخــتــن کـرد پــوزش بــه راه
بــبـخـشـیـد جـامـاسـب را هـمـچـنـیـنبـــزرگـــان بـــرو خـــوانــدنــد آفـــریــن
بـیـامـد بــه تـخـت کـیـی بــرنـشـسـتورا گـشـت جـامـاسـب مـهتـرپـرسـت
بـریـن گـونـه تـا گـشـت کـسـری بـزرگیـکـی کـودکـی شـد دلـیـر و سـتــرگ
بـــه فـــرهـــنـــگـــیــان داد فـــرزنـــد راچـــنـــان بــــار شـــاخ بـــرومـــنـــد را
هـمـه کــار ایـران و تــوران بــســاخــتبــگــردون کــلــاه مـهـی بــرفــراخــت
وزان پـــس بـــیــاورد لــشـــکــر بـــرومشـد آن بــاره او چــو یـک مـهـره مـوم
هــمــه بـــوم و بـــر آتـــش انــدر زدنــدهـمـه رومـیـان دســت بــر ســر زدنـد
هـمـی کـرد زان بــوم و بــر خـارسـتـانازو خــواســت زنـهـار دو شـارســتــان
یــکـــی مـــنــدیــا و دگـــر فـــارقـــیــنبــیـامـخــتــشــان زنـد و بــنـهـاد دیـن
نـــهـــاد انـــدر آن مـــرز آتــــشــــکـــدهبـــزرگــی بـــنــوروز و جــشــن ســده
مــدایــن پـــی افــگــنــد جــای کــیــانپـــراگــنــده بـــســیــار ســود و زیــان
از اهــواز تــا پــارس یـک شــارســتــانبـــکــرد و بـــرآورد بـــیــمــارســـتـــان
اران خــوانـد آن شــارســتــان را قــبــادکــه تــازی کــنـون نـام حــلـوان نـهـاد
گـــشــــادنـــد هـــر جــــای رودی ز آبزمـیـن شـد پــر از جــای آرام و خـواب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل