|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

شماره ٣٦١: از دشمنم چه بیم که با دوست هم دمم

از دشمنم چـه بـیم که بـا دوسـت هم دمموز اهرمن چـه بـاک که بـا اسم اعظمم
دریـا تـرشـحـی بــود از سـیـل گـاه عـشـقتـوفـان نمونه ای بـود از چـشـم پـر نمم
یـک جــا خـراب بــاده آن چـشـم پــر خـمـاریک سـو اسـیر حـلقـه آن زلف پـر خـمم
نـومـیـد مـن کـه در قـدم یـار، بــی نـصــیـبمحـروم من که در حـرم دوست محرمم
او گر به حسن در همه گیتی مسلم استمن هم به خیل سوختگان آتشین دمم
بــا خــاک مـقـدم تــو چــه مـنـت ز افـسـرمبـا لعل دلکش تو چه حاجت بـه خاتـمم
از تـیر غـمـزه تـو جـگـر خـون و سـینه چـاکوز تــار طــره تــو دگــرگــون و درهـمــم
تـا لـشـکـر خـطـت پـی خـونـم کـشـید تـیغسـر کرده مصـیبـت و سـر خـیل ماتـمم
تـا دست من بـه خـاتـم لعلت رسیده استمـنـت خـدای را کـه سـلـیمـان عـالـمـم
در مـن بـبـین جـمـال خـود ای آفـتـاب چـهـرکـز صــیـقــل خــیـال تــو آیـیـنـه جــمـم
پـیوند دوسـتـداری من سـسـت کـی شـودسختم بـکش که بـر سر پیمان محکمم
تــا جــان پــاک در قــدمــت کــرده ام نــثــاردر کوی عـشـق بـر همه پـاکان مقدمم
تـا بــر لـبـم گـذشـتـه فـروغـی ثـنـای شـاهایمـن ز هـر مـلـالـم و فـارغ ز هر غـمـم
تـــاج ســر مــلــوک مــحــمــد شــه دلــیــرکــز روزگــار دولــت او شــاد و خـــرمــم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل