|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا

آن راه که از حال سهیلی است جمیلاز میل درو بـه که نمایم تـعجـیل
کـــاشــــوب و نـــوای فـــرح نـــو در دلافکنده طرب نامه شاه اسمعیل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل