|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا

این ساعی اگرچه باشد از حسن قلیلبـی دانائی و راه علم و تـحصیل
در هـر فــنــش دلــا نـه از اهـل جــهـاندانند به لاف مهر شاه اسمعیل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل