|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا

از ملک ملوک ما درین بیت جلیلکاراسـتـه صـد بـلا از آئین جـمیل
هر گنج کـز آبـادی گیتـی و دهورگرد آمده بود وقف شاه اسمعیل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل