|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا

در تـکـیه گه واسـع این بـزم جـلیلاندر دم امـتـیاز بـا سـعـی جـمیل
چون درک یکایک از شهان بیند دورفوق همه باد درک شاه اسمعیل

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل