|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ترکیب بند در مدح امام ثامن ضامن علی بن موسی الرضا علیه التحیة والثناء

مـی کـشـد شـوقـم عـنـان بـاد این کـشـش در ازدیادتـا شـود تـنـگ عـزیـمـت تـنـگ بــر خـنـگ مـراد
گـر چــو مـن افــتــاده ای زان جــذبــه آگــاهـم کــه اوهـودج خـاک گـران جـنـبـش نـهـد بـر دوش بـاد
ای عـــمـــاری کـــش بـــه زور مـــیــل او بـــازم گـــذارکـاین عـمـاری سـاربـان بـر نـاقـه نـتـوانـد نـهـاد
بـــا تــوجــه یــار شــو ای بـــخــت و در راهــم فــکــنکـاین گـره از کـار من یک دسـت نتـواند گـشـاد
نی تحرک ممکن است و نی سکون زا من که هستضـعـفـم انـدر ازدیـاد و شــوقـم انـدر اشــتــداد
چـند چـون بـی تـمشـیت بـی اعتـماد اسـت ای فلکاز تـو امداد از من استـمداد و از بـخـت اجـتـهاد
در چـه وادی در سـبـیـل رشـحـه بـخـش سـلـسـبـیلدافــع ســوز جـــحـــیــم و شــافــع روز مــعــاد
شــاه تــخــت ارتــضــا یـعــنــی ســمــی مــرتــضــیســبــط جــعـفـر اشـرف ذریـه مـوســی الـرضـا
آفـــــتــــــاب بــــــی زوال آســــــمـــــان داد و دیـــــننـور بـخـش هفـتـمـین اخـتـر امـام هـشـتـمـین
آن کـــه ســـایــنــد از بـــرای رخـــصـــت طـــوف درشسـروران بــر خـاک پــای حــاجــیـان اوجــبــیـن
آن کــه بـــوســـنــد از شــرف تـــا دامــن آخـــر زمــانپــادشــاهــان آســتــان روبــان او را آســتــیــن
وقـــت تــــحـــریـــر گـــنـــاه دوســـتــــان او عـــجـــبگـر بـجـنـبـد خـامـه در دسـت کـرام الـکـاتـبـین
بــهـر دفـع ســاحــران چــون قـم بــه اذن الـلـه گـفـتشیر نقش پـرده از جـاجـست چـون شیر عرین
تـــــا بــــــه کـــــار آیـــــد بــــــه کـــــار زائران در راه اوهسـت دائم پـشـت خـنک آسـمـان در زیر زین
رشـک آن گـنج دفـین کـش خـاک شـهد مدفـن اسـتاز زمین تـا آسـمـان اسـت آسـمـان را بـر زمین
ای مـعــظــم کـعــبــه ات را عــرش اعــظــم آســتــانبــر جـنـاب اعـظـمـت نـامـوس اکـبـر پـاسـبــان
آن کـه کـار عـاصـیـان از ســعـی خــدام تــو ســاخــتمغـفـرت را کـامران از رحـمت عـام تـو سـاخـت
طـــول ایـــام شـــفـــاعـــت کـــم نـــبـــود امـــا خـــدابــیـشـتـر کـار گـنـه کـاران در ایـام تـو سـاخـت
چــون بــرم در سـلـک مـخـلـوقـات نـامـت را کـه حــقبـرتـریـن نـام هـای خـویـش را نـام تـو سـاخـت
کـرد چــون بــخــت بــلـنـد اقـدام در تــعـظــیـم عـرشافسرش را حـیله بـند از خاک اقدام تـو ساخت
آفــتـــاب از غـــرفــه خـــاور چـــو بـــیــرون کــرد ســـرروی خـود روشـن ز نور شـرفه بـام تـو سـاخـت
آن کـه خــوان عـام روزی مـی کـشـد از لـطـف خــاصانس و جـان را ریزه خوار خوان انعام تـو ساخت
مــغـــفـــرت طـــرح بـــنــای عـــفـــو افـــکـــنــد از ازللطـف غـفـارش تـمام اما بـه تـمام تـو سـاخـت
در تـــســـلــی کــاری ذات شـــفـــاعـــت خـــواه تـــومـغـفـرت را بــسـتـه حـق در کـار بــر درگـاه تـو
ای نـسـیـم رحــمـتــت بــرقـع کـش از روی بــهـشـتعاصـیان از جـذبـه لطـفت روان سـوی بـهشـت
بــــوی مـــهـــرت هـــر کـــه را نـــایـــد ز ذرات وجــــوداز نـسـیم مـغـفـرت هم نـشـنود بـوی بـهشـت
جــای آن کــافــر کــه در مــیـزان نــهـنــدش حــب تــودوزخـی بـاشـد که بـاشد هم تـرازوی بـهشـت
گــر نــبـــاشــد در کــفــت جــام ســقــهــیــم ربــهــمهیچ کس لب تـر نسـازد بـر لب جـوی بـهشت
رحـــمـــتـــت گـــر دل بـــجـــا بـــنـــداری دوزخ نـــهــددر دل افـروزی زنـد پـهلـو بـه پـهلـوی بـهـشـت
پــیـش از ایـن مـدح ای شـه هـمـت بــلـنـدان جــهـانبــود پـایـم کـوتـه از طـوف سـر کـوی بـهـشـت
حــالـیـم پــیـوسـتــه سـوی خـود اشـارت مـی کـنـنـدحـوریـان دلـکـش پــیـوسـتـه ابــروی بــهـشـت
بـــخـــت کــو تـــا آیــم و در آســـتـــانــت جـــا کـــنــمرو بـه جـنـت پـشـت بـر دنـیـا و مـا فـیهـا کـنـم
ای گــــدایـــان تــــو شــــاهـــان ســــریـــر ســــروریبـی نـیـاز بــر درت نـاز ایـن بـه شـغـل چـاکـری
وی بـــه جـــاروب زرافــشــان روضــه ات را خــاکــروبخــســرو زریــن درفــش نــور بــخــش خــاوری
ســکــه حــکــمــت نـمــایـان تــر زدنــد از ســکــه هـاداورت چــــون داد در مـــلـــک ولـــایـــت داوری
در ره دیـن عــلـم مـنـصــور گــشــت آخــر کــه یـافــتمـنـصــب حــکــم نـبــوت بــر امــامـت بــرتــری
وین امامت ورنه زین بـسـتـسـت بـر رخـش کـه عـقـلهـمـعـنـان مـی بـیـنـدش بـا رتـبـه پـیـغـمـبـری
گــر کــمــال احــمــدی لــالــم نــکــردی گــفــتـــمــیاکــمــل از پــیـغــمــبــرانــت در ره دیـن پــروری
ای بــه بـــویــت کــرده در غــربـــت طــواف تــربـــتــتجــمـلـه اصـنـاف مـلـک بــا مـردم حــور و پــری
چـون بـه مـن نوبـت رسـاند بـخـت فـرصـت جـوی مـنحــسـبــتــه لـلـه دسـت رد مـنـه بــر روی مـن
ای درســت از صــدق بــیـعــت بــا تــو پــیـمـان هـمـهسـکـه دار از نـقـش نـامـت نـقـد ایـمـان هـمـه
حـــال بـــیــمــاران عـــصـــیــان اســـت زار امــا ز تـــویـک شــفـاعـت مـی تــوانـد کـرد درمـان هـمـه
رشــحــه ای گــر ریـزی ای ابــر عــطــا بــر بــنــدگــاننــخــل آزادی بــرآرد ســر ز بــســتــان هــمــه
مـی گـریـزد آفـت از انـس و مـلـک زآن رو کـه هـسـتدر زمـیـن و اسـمـان حـفـظـت نـگـهـبـان هـمـه
ســنـک رحــمـت در تــرازوی شــفـاعــت چــون نـهـیآیـد از کـاهـی سـبــک تـر کـوه عـصـیـان هـمـه
کــارم آن گــه راســت کــن شــاهـا کــه از بــار گــنـاهپـشـت طـاقـت خـم کـند شـاهین مـیزان همـه
بــر قــد آن مــرقــد پــرنــور جــان خــواهـم فــشــانــدای فــدای مــرقــدت جــان مــن و جــان هـمـه
هــرکــه جــان خــویـش در راه تــو مــی ســازد نــثــارتـا ابـد بـاقـی مـهر تـوسـت بـا جـانش چـه کـار
در گــنــاه هـر کــه عــفــوت خــویـش را بــانـی کــنــدایـمـنـش در ظـل خـویـش از قـهـر ربـانـی کـنـد
خـــواهـــد ار اجـــر عـــبـــوری بـــردرت مـــور ذلـــیـــلایـزدش شـاهـنـشـه مـلـک سـلـیـمـانـی کـنـد
صــد جــهـانــبــانــش بــه دربــانــی رود هـر پــادشــهکــز پــی دربــانـیـت تــرک جــهـانـبــانـی کــنـد
گــر کــنــد عــالــم ضــمــیــرت را بـــه جــای آفــتـــابشــام ظــلـمـانـیـش کـار صــبــح نـورانـی کـنـد
نیسـت چـون کـنه تـو را جـز عـلـم سـبـحـانی مـحـیطدخــل در ادراک آن کـی فـهـم انـســانـی کـنـد
دانــشــت را گــر گــمــاری در مــســائل بـــر عــقــولعــقــل اول اعــتــراف اول بــه نــادانــی کــنــد
عــقــل خــائف زیـن نـکـرد آن رخــش کـز بــیـم مـنـیکـانـدر اوصـاف تـو زین بـرتـر سـخـن رانی کـنـد
وهم بـر دل رفـت و بـر یک ناقه بـسـتـد از خـود سـریمـحــمـل شــان تــو را بــا هـودج پــیـغـمـبــری
ای تــفـوق جـسـتـه بــر هـفـت آسـمـان جـای شـمـاعـرش این نـه زینه مـنـظـر فـرش مأوای شـمـا
چــرخ اطــلـس نـیـز شــد مـانـنـد کـرســی پــرنـجــوماز نـشـان نـعـل رخــش عـرش فـرسـای شـمـا
چــیـســت مـاروبــیـن خــم گـردون دوال کـهـکــشــانگــرنـه دوران مـی زنـد کــوس تــولــای شــمــا
نـور گـردون شـد یـکـی صـد بـس کـه بــر افـلـاک بــردپــرده چــشــم فــلـک خــاک کـف پــای شــمـا
بــا وجــود بــی قـصـوری چــون زر بــی سـکـه اســتخــط فــرمـان قــضــا مـوقـوف طــغــرای شــمـا
مـی تــوانـد ســاخــت هـم ســنـگ ثــواب خــافـقـیـنجـــرم امــروز مــرا در خـــواه فـــردای شـــمـــا
صــبــح مـحــشــر هـم نـبــاشــد در خــمـار آلــوده ایگـر بــود شــام اجــل مـســت تــمـنـای شــمـا
هـرکـه در خـاک لـحــد خـوابــد ازیـن مـی نـشئه نـاکایزدش مـسـت مـی غـفـران بـرانـگـیزد ز خـاک
ای مــحــیــط نــه فــلــک یــک قــطــره پـــرگــار تــو رابــا قــیــاس مــا چــکــار انــدیـشــه کــار تــو را
کـــرده بـــازوی قـــدر در کـــفـــه مـــیـــزان خـــویـــشمــــایـــه زور آزمــــائی بــــار مـــقــــدار تــــو را
هر نـفـس بـا صـد جـهـان جـان بـر تـو نـتـوانـد شـمـردقــدرت از امــکــان فــزون بــایـد خــریـدار تــو را
چــــون تــــصــــور کــــرده بــــازار خــــدا را کــــج رویکـز ضـلـالـت داشـت بــا خـود راسـت آزار تـو را
ســـوز جـــاویـــد هـــزاران دوزخ انـــدر یـــک نـــفـــسبــس نـبــاشـد در جــزاخـصـم جــفـا کـار تــو را
تـــاک را افـــتـــاده تـــاب انــدر رگ جـــان تـــا عـــنــبکــرده تــلــخ از زهـر عــنـاب شــکــر بــار تــو را
بـــیــخ تـــاک از خـــاک کــنــدی قـــهــر ربـــانــی اگــرانـدکــی مـانـع نـدیـدی حــلــم بــســیـار تــو را
تــابــه تــلــبــیـس عــنـب بــادامـت انـدر خــواب شــدخـواب در چـشـم مـحـبــان تـا ابــد نـایـاب شـد
ای وجـــودت در جـــهــان افـــریــنـــش بـــی مـــثـــالآفــریـن گــویـنـده بــرذات جــلـیـل ذوالــجــلــال
خـالـق اسـت ایزد تـو مخـلوقـی ولی از فـوق و تـحـتچون شریک اوست شبهت ممتنع مثلث محال
بــهـر اســتــدعـای خــدمـت قـدسـیـان اســتــاده انـدصـف صـف انـدر بـارگـاهت لـیک رد صـف نـعـال
بـــــا وجـــــود انــــبـــــیــــا الــــا صــــف آرای رســــلبـــا وجـــود اولــیــا الــا ســـرو ســـرخـــیــل آل
در ســراغ مـثــل و شــبــهـت بــار تــفـتــیـش عــبــثعـقـل جـازم شـد کـه بــردارد ز دوش احـتـمـال
جــان فــدای مــشــهـد پــاکــت کــه پــنــداری بــه آنکـرده اسـت آب و هـوا از روضـه خـلـد انـتــقـال
هــم فــضـــایــش یــا ربـــا نــزهــت ز فــرط خـــرمــیهـم هـوایـش دال بــر صـحـت ز عـیـن اعـتـدال
عرصـه چـون شـد تـنگ در ما نحـن وفیه آن بـه که مناز مـکـان بـنـدم زبـان و از مـکـین گـویم سـخـن
گـــرچـــه گـــردون را بـــه بـــالــا خـــرگـــه والــا زدنــدخـــرگــه قــدر تـــو را بـــالــاتـــر از بـــالــا زدنــد
جـــلــوگـــاهــت عـــرش اعـــلــا بـــود از آن بـــارگـــاهدر جـــوار بــــارگـــاه تـــخـــت او ادنـــی زدنـــد
در امـامـت هـشـتـمـین نـوبـت کـه مـخـصـوص تـو بـودعـرشـیـان بـر بــام ایـن نـه گـنـبــد مـیـنـا زدنـد
خــاتــمــی کــایـزد بــر آن نـام ولــی خــود نـگــاشــتنـام نامـی تـو صـورت بـسـت از آن هر جـا زدند
گـرچــه در مـلـک امـامـت سـکـه یـکـســان شـد رقـمبــر ســر نــام تــو الــا بــهــر اســتــثــنــا زدنــد
ای کــه بـــر نــقــد طــوافــت ســکــه هــفــتــاد حــجاز حـدیـث نـقـد رخـشـان سـکـه بــطـحــا زدنـد
دیـن پــنـاهـا گــرچــه یـک نـوبــت بــه نـام بــنـده نـیـزاز طــوافـت نـوبــت ایـن دولـت عـظــمـی زدنـد
چـــشـــم آن دارم کــه دولــت بـــاز رو در مــن کـــنــدبــار دیـگــر چــشــم امــیـد مــرا روشــن کــنـد
ای بــه شــغــل جــرم بــخــشــی گـرم دیـوان شــمـامغـفـرت را گـوش بـخـشـایش بـه فـرمان شـما
عـاصـیـان را در تــنـت از مـژده جـانـی نـو کـه هـسـتدوزخ انــدر حــال نـزع از ابــر احــســان شــمــا
طـــبـــع کــاه و کــهــربـــا دارنــد در قـــانــون عـــقـــلدســت امــیــد گــنــه کــاران و دامــان شــمــا
پـــادشــاهــا آن کــه فــرمــایــنــده ایــن نــظــم شــدیعـنی آصـف مسـند جـم جـاه سـلـمـان شـمـا
از ســپــهـر طــبــع خــویـش و صــد ســخــنـدان دگــراز ثــنــا ایـات نــازل گــشــت در شــان شــمــا
آن چـه خـود کـرده اسـت در انـشـای این نـظـم بـلـنـدکـس نـخـواهـد کـرد از مـدحـت سـرایان شـمـا
من که تـلقین های غیبـم همچـو طـوطی کرده اسـتدر پــس آیـیـنــه مــعــنـی ثــنــا خــوان شــمــا
گـوش بــرغـیـبــم کـه در تــحـسـیـن نـوائی بــشـنـوماز غـریـو کـوس رحـمـت هـم صـدائی بـشـنـوم
بـس کـه در مدحـت بـلـندسـت اهل معـنی را اسـاسسـوده بـر جـیب ثـنایت دامن حـمـد و سـپـاس
جـــز یــد قـــدرت تـــرازو دار نـــبـــود گـــر بـــه فـــرضبــار عـظـمـت سـر فـرود آرد بـه مـیـزان قـیـاس
از صــفــات کــبـــریــائی آن چــه دور از ذات تـــوســتنیسـت جـز مـعـبـودی اندر دیده وقـت شـنـاس
یـا شـفـیـع الـمـذنـبــیـن تـا بــوده ام کـم بــوده اسـتدر من از شـغـل گنه بـیکار یک حـس از حـواس
حـــالـــیـــا بـــردوش دارم بـــار یـــک عـــالـــم گـــنـــهدر دو عـالـم بــیـش دارم از گـنـاه خــود هـراس
مــحــتـــشــم را شــرم مــی آیــد کــه آرد بـــر زبـــانآن چـه من از لطف مخـصـوص تـو دارم التـماس
الـتــمـاس ایـنـســت کـز مـن عـفـو اگـر دامـن کـشــدوز پـلـاس عـبـرتـم در حـشـر پـوشـانـد لـبــاس
عـــذرگـــویـــان از دلـــش بـــیـــرون بــــر اکـــراه مـــنخــار دامـن گـیـر عـصـیـان بــر کـنـی از راه مـن
صــــد دعــــا و صــــد درود خـــــوش ورود خــــوش اداکآردش رحـــمــت فـــرو از بـــارگـــاه کـــبـــریــا
هــر یــکــی از عــرش آمــیــن گــو رئوس قــدســیــانهر یکی در عرش تـحـسـین خـوان نفوس انبـیا
خـاصـه سـلـطـان الـرسـل بــا اولـیـای خـاص خـویـشسـیـمـا شـاه اسـد سـیمـا عـلـی الـمـرتـضـی
بـــعـــد از آن از اهـــل بـــیـــت آن شـــه ایـــوان دیـــنزهـره زهـرا لـقـب بــنـت الـنـبــی خـیـرالـنـسـا
پــس حــســن پــرورده کــلــفــت قــتــیـل زهــر قــهـرپــس حـسـیـن آزرده گـر بــت شـهـیـد کـربــلـا
بــاز بــا سـجــاد و بــاقـر صـادق و کـاظـم کـه هـسـتمـقـتــدایـان را ز چـار ارکـان بــر ایـن چـار اقـتـدا
پـس نقی و عـسـکری بـین آن مهی کز شـش جـهتمی کنند از نورشـان خـلق جـهان کـسـب ضـیا
قـــصـــه کـــوتــــه آن درود و آن دعـــا بــــادا تــــمـــامبـر تـو بـا تـسـلیم مسـتـثـنای مهدی والسـلام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل