|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ترکیب بند در رثاء

ای فـلـک کـز جـور و بـیـدادسـت و کـیـن بـنـیـاد تـوعـــیــش را بـــنــیــاد کـــنـــدی وای از بـــیــداد تـــو
زاتـش هـسـتـی نـشـد روشـن دریـن تـاریـک بــومشـمـع تــابــانـی کـه دورانـش نـکـشــت از بــاد تــو
تــیـشـه بــیـداد و ظـلـمـت ریـشـه مـخـلـوق کـنـدپــیـش خــالــق مــی بــرنــد اهـل تــظــلــم داد تــو
هرکه را هسـتـی صـلا داد از تـو مسـتـاصـل فـتـادبــوده گـوئی بــهـر اســتــیـصـال خــلـق ایـجــاد تــو
طــبــع دهــر بــی وفــا نــســبــت بــه اربــاب وفــامـــی بـــرد بـــیـــداد از حـــد لـــیــک از امـــداد تـــو
مــهـلــت یـک تــن نــداد از کــودک و بــرنــا و پــیـرمـرگ بـی مـهلـت کـه هسـت اندر جـهان جـلـاد تـو
هرکـجـا گنجـی کـه گنجـور وجـودش پـاس داشـتشـد بــه خــاک تــیـره یـکـسـان در خــراب آبــاد تــو
خـاصـه گـنـج مـخـزن عـصـمـت کـه گـنـجــور زمـاناز کــمــال احــتــجــابــش خــوانــد نــامــوس زمــان
شـمـسـه عـالـی نسـب بـانوی گـردون احـتـشـامزهـره زهـرا حـسـب بــلـقـیـس بــرجــیـس احـتــرام
زبـــده نــامـــوســـیــان دهــر خـــان پـــرور کـــه زددر ازل پـــروردگــارش ســکــه عــصــمــت بـــه نــام
سـرو گـل نـکـهـت کـه بـوی او صـبـا در مـهد عـهددایــه را از غــیــرت عــفــت نــمــی زد بــر مــشــام
آن کــه تـــا روز قــیــامــت از فــراق روی خــویــشصـبـح عـیش و خـرمـی را بـر قـبـایل سـاخـت شـام
ســرو طــوبــی قــامــت کــوتــاه عــمـر کــم بــقــابـــی مــراد نــاامــیــد مــشـــگ بـــوی تـــلــخ کــام
فـارس گـردون فـتــاد از پــشـت زیـن کـان نـازنـیـنکـرد بــر چـوبـیـنـه مـرکـب سـوی گـورسـتـان خـرام
بــانـگ مـاتــم غــلـغــل انـدر عــالـم بــالـا فــکــنـدکـاسـمـان نـخـل بــلـنـدی ایـن چـنـیـن از پـا فـکـنـد
هـر پــدر چــون مــهـر تــاج ســروری زد بــر زمـیـنهم بـرادر همـچـو آتـش گـشـت خـاکـسـتـر نـشـین
شـیـره جـان در تـن هـمـشـیره هـا شـد زهـر نـابکـز شـراب مـرگ شـد تــلـخ آن لـب چـون انـگـبــیـن
آتــش افــتــد در جــهـان کــز خــامــه آرد بــر زبــانســوز آن مـادر کــه بــیـنـد مـرگ فــرزنـدی چــنـیـن
خــانـه تــا مـی کـرد روشــن روی آن شــمـع طـرازخـاک صـد غـمـخـانـه از اشـگ قـبـایـل شـد عـجـین
وقت رفتـن چـشم پـر حسرت چو بـر هم می نهادآتـــش انــدر خــشــک و تـــر زد از نــگــاه آخـــریــن
آسـتـین از کـهکـشـان بـر چـشـم تـر ماند آسـمانبــر جـهـان افـشـانـد چـون آن پــاکـدامـان آسـتــیـن
گــــرم بـــــازاری ز شـــــور الــــفــــراق و الــــوداعکـرد چــون آن ســرو نـورس رفــتــن خــود را یـقـیـن
بــود انـجــام وداعـش ایـن سـخـن کـای دوسـتــانچـون ز فـیـض ابــر نـیـسـان سـبــز گـردد بــوسـتـان
از مــن و ســر ســبــزی بــســتــان مـن یـاد آوریـدوز جــــــهــــــان آرائی دوران مــــــن یـــــاد آوریـــــد
در گلسـتـان چـون نسـیم از سـنبـل افشـاند غبـاراز نـســیـم جــعـد مـشــگ افـشــان مـن یـاد آوریـد
چشم نرگس چون شود در فتنه سازی بی حجاباز حـــجـــاب نـــرگـــس فـــتــــان مـــن یـــاد آوریـــد
سـرو چـون نـازد بــه خـوبــی در بــهـارسـتــان نـازاز ســهــی ســرو نــگــارســـتـــان مــن یــاد آوریــد
دامـن گـل در چـمـن بــلـبــل چـو آلـایـد بــه اشـگاز مــــن و از پــــاکــــی دامــــان مــــن یـــاد آوریـــد
جـذبـه خـواهش چـو بـخـشـش را کـنـد بـازار گـرماز ســخــا و بــخــشـش و احــســان مـن یـاد آوریـد
من به خاک این عهد و پیمان می بـرم بـاشد شماروزی از عـــهــد مـــن و پـــیــمـــان مــن یــاد آوریــد
آن شـکـر لـب کـاسـمان از رفـتـنش لـب می گـزیداین سخن می گفت و این حرف از قبایل می شنید
کـای گـلـسـتــان حــیـا حــیـف از گـل رخـسـار تــوبــی مـحـل رفـتـی دریـغ از سـرو خـوش رفـتــار تــو
چـرخ گـر بــهـر تـو شـمـشـیـر اجـل مـی کـرد تـیـزکــاش اول کــار مــا مــی ســاخــت آنـگــه کــار تــو
مــرگ ایــام جــوانــی بــا تــو مــه پــیــکــر نــکــردآن چــه بــا مــا مــی کــنــد مــحــرومــی دیـدار تــو
نـیسـت گـوئی در فـلـک انـجـم کـه چـشـم مـاه راگـریـه بــر عـمـر کـم اسـت و حـسـرت بــسـیـار تــو
بـــاغ پــر گــل بــود یــارب از چــه اول مــی نــهــادرو بــه خــارسـتــان بــی بــرگـی گـل بــی خـار تــو
بــود صــد بــازار از کــالــای هـســتــی پــر مــتــاعصــــدمـــه تــــاراج بــــر هـــم زد چــــرا بــــازار تــــو
از ســپــهـر آتــش افــروز ایـن گـمـان هـرگـز نـبــودکــایــن چــنــیــن بــیــگــه بــرآرد دود از گــلــزار تــو
پــیـچــد آنـگـه در کـفـن سـرو قـصـب پــوش تــو رایــکــســر از خــاک لــحــد پــر ســازد آغــوش تــو را
ایـن چــه وقـت بــرگ ریـز نـخــل نـو خـیـز تــو بــودایـن چــه هـنـگـام خــزان حــسـرت انـگـیـز تــو بــود
کــشــتــزار بــی نـم مـا از تــو صــد امـیـد داشــتایـن چــه وقـت خــشــکـی ابــر مـطــر ریـز تــو بــود
رفــتــی و آویــخــت آن دلــهــا بـــه مــوئی روزگــارکـــز قـــبـــایــل در خـــم مـــوی دلـــاویــز تـــو بـــود
رستـخـیزی کز قیامتـش صد قیامت بـیش خـاستدر دم آخـــر وداع وحـــشـــت انـــگـــیـــز تـــو بــــود
آن چــه خــیـر انـدر جــهـان عـیـش مـا بــر بــاد دادوقــت رفــتــن خــیــر بـــاد نــوحــه آمــیــز تــو بـــود
وآن چـه بـیخ عـیش کند ای خـسـرو شـیرین لبـانیـال و دم بــه بــریـدن گـلـگـون و شـبــدیـز تــو بــود
اقــویـا دادنـد چــون فــرهـاد تــرک خــورد و خــوابجــان شــیــریــن داد امــا آن کــه پـــرویــز تــو بـــود
از تـو گـیـتـی یک جـهـان خـوبـی بـه زیر خـاک بـردو آن چه حسن اندوخت عمری سیلی آمد پاک بـرد
حــیـف از آن رای مـنـیـر و حــیـف از آن طـبــع روانحـیف از آن حـسـن مقال و حـیف از آن حـسن بـیان
حـیف از آن عـصـمت کـه در زیر هزاران پـرده اسـتحــســن بــی آلــایــش او را جــهــان انــدر جــهــان
حـیف از آن عـفت که غـیر از بـاغـبـان نشـنید کسبــوی آن گـلـهـا کـه بــودش بــوسـتـان در بـوسـتـان
حـیف از آن پـاکی که می رفتـند ز اخـلاص درسـتپــاکــدامــانــان بـــه طــرف آســتــیــنــش آســتــان
حــیـف از آن آئیـن مـحــبــوبــی کــه از آیـیـنـه نـیـزغـیـرتــش مـی خــواسـت دارد طـلـعـت ویـرا نـهـان
حــیـف از آن صــورت کـه وقـت حــیـرت نـظـاره اشخــامــه افــتــادی کــرام الــکــاتــبــیــن را از بــنــان
حــیـف از آن پــای نـگــاریـن کــز تــقــاضــای اجــلشـد بـه تـعـجـیل از نگـارسـتـان بـه گورسـتـان روان
بــا لــحــد انـدام گــلــفــام تــو را ای جــان چــکــارنـکـهـتــسـتــان تــو را بــا خـاک گـورسـتــان چــکـار
زیـر خــاک ای مـعــتــدل ســرو آن تــن زیـبــا دریـغوانـــدر آغـــوش لـــحـــد آن قـــد و آن بـــالـــا دریـــغ
خــوابــگــاه از گـور کــرد آن پــیـکــر پــر نـور حــیـفسـرمه ناک از خـاک گـشـت آن نرگـس شـهلا دریغ
شـد دفـین در خـاک آن گنج گران قـیمت فـسـوسشــــد چــــراغ قـــبــــر آن روی جــــهـــان آرا دریـــغ
از کــســوف مــرگ کــز عــالــم بــرافــتــد نـام ویآفــتــاب بـــرج عــصــمــت گــشــت نــاپــیــدا دریــغ
نـخـل نوخـیزی کـه بـودش رسـتـه از بـاغ بـهشـتچـون ز جـا بـرخـاسـت افـکـنـدش سـپـهر از پـا دریغ
آن کـه بـر حـسـن مقـالـش بـلـبـلـان را رشـگ بـودتــا ابــد خــامـوش گـشــتــش غــنـچــه گـویـا دریـغ
وانـکـه گـردش صـد پـرسـتـار از قـبـایـل بـیـش بـودمــانــد در زنــدان مــحــرومــی تـــن تـــنــهــا دریــغ
لـجــه نـســل شــریـفــش داشــت یـک در یـتــیـمرفـت و در دریـای مـحـنـت تــا ابــد کـردش سـقـیـم
تـــا کــه از گــرد یــتـــیــمــی پـــاک ســازد روی اوتــا کــه افــشــانـد بــه دلـجــوئی غــبــار از مـوی او
تــا کـه در نـازک مـزاجــیـهـای جــان سـوزش کـنـدســازگــاری بـــا مــزاج و هــمــرهــی بـــا خــوی او
تــا کــه وقــت تــنـدخــوئی چــاره ســازیـهـا کــنـددر تـــســـلـــی کـــاری خـــوی بـــهــانــه جـــوی او
تــا کــه هـنـگـام نـوازش کــردن اطــفــال خــویـشگــه کــه انــدازد نـگــه هـای طــفــیـلــی ســوی او
از مـصـیـبــت گـریـه بــر پــیـر و جـوان مـی افـکـنـددیــدن طـــفـــلـــان دیــگـــر شـــاد در پـــهــلــوی او
وای کــز ســنــگــیـنــی بــار ســر انــدوه گــشــتســـوده در عـــهــد طـــفـــولـــیــت ســـر زانــوی او
گـه گـهـش بـه ره تـسـلـی سـوی قـبــر وی بـرنـدتـــا دلـــش آرام گـــیـــرد یــک نـــفـــس از بـــوی او
بــر ســر آن قــبــر پــنــداری بــه الــفــاظ ســروشاز زبــان حــال آن مـعــصــومـه مـی آمـد بــه گــوش
کـی کـسـان من کـنون بـا بـی کـسـان یاری کـنیدطــفــل مــادر مــرده را نــیـکــو نــگــهـداری کــنــیـد
آن کـه خـونـش مـی خـورد حـالـا غـم بــی مـادریگـه گـهش چـون مـادران از لـطـف غـمـخـواری کـنید
مــرگ مــادر بـــر دل طـــفـــلــان بـــود بـــار گــرانحــســبــت لــلــه فــکــر ایـن گــرانــبــاری کــنــیــد
چـون عـزیـزان شـمـا بـا طـفـل مـن خـواری کـنـنـدقـــدر مــن یــاد آوریــد و رفـــع آن خـــواری کــنــیــد
کــودکــان را از یــتــیــمــی نــیــســت آزاری بــتــرای نـــکـــوکـــاران حـــذر از کـــودک آزاری کـــنـــیــد
چـون یتـیم بـی کـسـان بـر بـی کـسـی زاری کـنداتــــفــــاقــــی بــــا دل زارش در آن زاری کـــنـــیـــد
در مـــحـــل آه و زاری بـــر یـــتـــیــمـــی هـــای اواز دم آتــش ریــزی و از دیــده خــونــبــاری کــنــیــد
بـــود مــادر تــا بـــه غــایــت مــایــه ســامــان ویرفــت مــادر ایــن زمــان جـــان شــمــا و جـــان وی
یـارب آن مـعـصـومـه بـا خـیـرالـنـسـا مـحـشـور بـادمـسـنـدش بــی نـور اگـر شـد مـرقـدش پـرنـور بــاد
نـیـسـت فـرمـان آتـش آوردن بـه نـزدیـک بـهـشـتاو ز پـا تـا سـر بـهـشـت اسـت آتـش از وی دور بـاد
در مــزارســتــان عــام از پــرتــو هــمــســایــگــیجــســم پــرنــورش چــراغ صــد هــزاران گــور بـــاد
کـلـک رحـمـت هـر تــحــرک کـز پــی غـفـران کـنـدآیــتــی از مــغــفــرت در شــان او مــســطــور بـــاد
در جــهـانـش آسـتــیـن بــوس آفـتــاب و مـاه بــوددر جــنــانــش آســتـــان روب آســتــیــن حــور بـــاد
از فـراق قـوم و خـویش امـروز اگـر مغـموم گـشـتاز وصــال حــور عــیــن فــردا دلــش مــســرور بـــاد
از جــهـان چـون رفـت بــا احـسـان خـیـر آن خـیـرهذکــر خــیــرش در مــحــافــل تــا ابــد مــذکــور بــاد
محـتـشـم شـد قـصـه طـولانی سـخـن کوتـاه کـنبـــهــر او حـــالــا تـــشــفــع از رســـول الــلــه کــن

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل