|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

این چند بیت بجهت تزویجی گفته که بحسب استعداد میان ایشان نبوده

دریـن دامـگـاه عــجــیـب و غـریـبکـه هر صـید را بـود دامـی نـصـیب
هـمـایون بـه چـنـگ همـایان فـتـادوزان دولـت و رفـعـتــش شــد زیـاد
ولــــی آن گـــــروه مــــدارا مــــدارکـه بـا نقـدیک گنجـشـان بـود کـار
عــلـاجــی نـکــردنـد تــلـبــیـس رابــه ابــلـیـس دادنـد بــلــقــیـس را
دریـــن خــــانــــه نــــه رواق دو درکــه دیــده ز یـک مــادر و یـک پــدر
دو خواهر یکی همسرش سروریرفـیـع آســتــانـی بــلـنـد افـسـری
یـکـی در سـرش سـایه نـاکـسـیکـه ســگ را ازو عـار آیـد بــســی
دو دامـاد در ســلـک یـک خــانـدانیـکـی کـامـران و یـکـی خـر چــران
ازیـن هــر کــه زایــد بــود جــد ویجــهــان داوری مــثــل دارا و کــی
وزان هـرچـه زایـد بــود نـقـد قـلـبزاب تا به صد پشت کلب ابن کلب
از آن قـیـمـتـی گـوهـر پـاک حـیـفوزان در کـه افـتـاده در خـاک حـیف
بـه بـاد ای فـلـک بـرده آن خـاک راجــدا کـن ز هـم پــاک و نـاپــاک را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل