|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

این چند بیت دیگر جهت نقش خلاصه خمسه ای که بخط میرمعزالدین مرقوم گردیده است گفته

حلی بـندی که بـی جنبـیدن دستعروسان را به قدرت حیله ها بست
عــروس ایـن ســخــن را زیـوری دادکــه هــرجــا زیـور بــد رفــت بــربــاد
ز شـعـر شــاعـر شـیـریـن فـســانـهنـخــســتــش داد زیـب خــسـروانـه
ز خــط کـاتــب بــی مـثــل و مـانـنـدبـه لطفش بـار دیگر شـد حـلی بـند
ز حــســن صـنـعـت صـحــاف مـاهـرز جـلـدش هـم لـبــاسـی داد فـاخـر
ولـی ایـن شـاهـد فـرخـنـده مـنـظـرکـه غـرق زیـورسـت از پــای تـا سـر
به این پیرایه اش بیش افتخار استکــه مــنـظــور امـیـر نـامــدار اســت
ســهــی ســرو ریــاض ســرفــرازیغـــلــام شـــاه ابـــراهــیــم غـــازی
الــهــی تــا ابــد آن نــیــک فــرجــامبـــــوده شـــــیـــــرازه اوراق ایـــــام

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل