|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا فی مدحه

بـــحـــمــدالــلــه کــه قــیــوم تـــوانــاقــدیــم واجـــب الــتـــعــظــیــم دانــا
بــســاط اســتــراحــت گــســتــرنـدهجـــهــان آرای گـــیــتـــی پـــرورنـــده
ریــاض ســلــطــنــت را تـــازگــی دادامــارت را بـــلـــنــد آوازگـــی بـــرآورد
هـمــایـون طــایـر تــوفــیـق و اقــبــالبـه صـبــر آورد جـنـبــش در پـر و بــال
جـــهــان را کــوری چـــشــم اعــادیبجست از حسن طالع چشم شادی
خــبــرهــای جــدیــد اهــل زمــیـن راطــربـــهــای نــهــان دنــیــا و دیــن را
اشـــارت گـــرم ایـــمـــای بـــشـــارتبـــشـــارت کــار فــرمــای بـــشــارت
کــــه عــــالــــم روی در آبــــادی آوردنــــویـــد آور نـــویـــد و شــــادی آورد
قــضــا رایــات عــدل تـــازه افــراخــتقـدر طـرح ولـی سـلـطـانی انـداخـت
بــرآمــد گــوهـری از مــعــدن مــلــکسـری پــیـدا شـد از بــهـر تـن مـلـک
چــه گــوهـر درة الـتــاج ســلــاطــیـنچــه سـر سـرمـایـه فـخــر خــواقـیـن
بـــرای او ز اســمــاء گــشــتــه نــازلولـی سـلـطـان ولی سـلـطـان عـادل
گــران اســت آن قــدرهــا ســایــه اوبــلــنــد اســت آن قــدرهــا پــایــه او
کــه پــیـش مــالــکــان مــلــک ادراکبـــه مــیــزان قــیــاس عـــقــل دراک
یـکـی هـم پــایـه کـوه حــدیـد اســتیکـی همسـایه عـرش مـجـید اسـت
بـــود در خـــلــقــت آن عــرش درگــاهز خــلـقـش تــا نـشــانـش آن قـدر آه
که عـقـل دور بـین راهسـت تـفـسـیربـه بـعـد الـمشـرقـینش کـرده تـعـبـیر
مــجــد ســکــه ســلــطــانــی از ویروان حــکــم مــحــمـد خــانـی از وی
بـــود گــر صــولــت ســـلــطــانــی اودو روزی پـــیـــشـــکـــار خـــانـــی او
نـگـردد شـانـش از گـیـتـی سـتــانـیبــه خــانـی قـانـع و مـافـوق خــانـی
ایـــا تــــابــــان مـــه بــــرج ایـــالــــتایـــا رخـــشـــان در درج جـــلـــالـــت
بــه عــدلــت عــالــمــی امــیـدوارنــدنــظـــر بـــر شـــاه راه انــتـــظـــارنــد
کــه در تــازی بــه مــیــدان عــدالــتبــرآمـد بــانـک کــوس اســتــمــالــت
فــتــد هـم رخــنــه در بــنـیـاد بــیـدادشــود هــم مــمــلــکــت از داد آبـــاد
سـیاسـت را شـود تـیغ آن چـنان تـیزکـه بـاشـد در نـیام از سـهم خـونـریز
تــو جــبــر ظـلـم بــرخــود کـرده لـازمســتــانـی داد مـظــلـومـان ز ظــالــم
شـود خـوش زبــان شـکـوه خـامـوشکـشـد دوران فـلـک را پـنبـه از گـوش
کـه بــشـنـو شـکـر از اهـل شـکـایـتبــبــیــن راه شــکــایــت را نــهــایــت
همین چـشم از تـو دارند ای جـهاندارجــهــان گــردان پـــا افــتـــاده از کــار
وطـــن آوارگـــی غـــربـــت آهـــنـــگتـجـارت پــیـشـه گـان صـخـره اورنـگ
کــه از طــول امـل زان فــرقــه اکــثــربـــه آهـــنـــگ حـــصـــول خـــورده زر
در آن وادی کـه وحـشـش مـاهیانـنـدطـیـورش سـر بـه سـر مـرغـابـیـانـنـد
سـوار اســب چــو بــیـنـنـد یـک ســرعـنـان در دسـت طـوفـانـهای صـرصـر
سکندر خـوردنی زان اسـب بـی قوتســوارش را بــرد تــا ســیـنــه حــوت
غــرض کــان را کـبــان مـرکـب فــلـکبــه اســتــدعــای آبـــادانــی مــلــک
بــســان مـاهـیـان غـافـل از شـسـتســر ســودا نـهـاده بــر کــف دســت
یکـی سـنـگـین مـتـاع از شـکـر و نیلیـک رنـگـیـن بــسـاط از لـون مـنـدیـل
یــکــی از اقــمــشــه بـــیــرام انــدوزکـه نـامـش عـیـد اتــراکـســت امـروز
یــکـــی را عـــقـــد مـــرواریــد دربـــارکــه بــایــد در بــهــایـش زر بــخــروار
یـکــی بــا وی غــلــامــان و کــنـیـزانبــه آن رنـگ از عـداد حــور و غـلـمـان
دگر اشـیا که هریک بـهر کاری اسـتیـکـایک را درین مـلـک اعـتـبـاریـسـت
سـخـن را مابـقـی اینسـت کـایشـاننـبـاشـنـد این زمـان خـاطـر پـریشـان
کـنـنـد از صـیـت عـدلـت رو درین بـومنـگــردنـد از تــو و مـلـک تــو مـحــروم
بـه خـانها در کـشـند اسـبـاب چـندانکـــزان گـــردد لـــب آمـــال خـــنــدان
دکــاکــیــن را بـــیــارایــنــد اجــنــاسز حـفظ حـارسـت مسـتـغنی از پـاس
اگـر تـرکـی بـه ایـشـان بـرخـورد گـرمبـه سـودا نبـودش پـشـت کـمـان نرم
خـورد از شـسـت عـدلـت نـاوک قـهـربــه آیـیـنـی کـه گـردد عـبــرت شـهـر
چــو گــردد دفــع ظــلـم از دولــت تــوکــنــد رفـــع تـــعـــدی صـــولــت تـــو
شــود زوریـن کــمـان ظــلـم بــی زورنــیــایــد از ســلــیــمــان زور بــرمــور
ز دنـــیـــا کـــشـــور خـــزم تـــو داریز عــالــم بـــنــدر اعــظـــم تـــو داری
ولــی بـــنــدر ز تـــجــار جــهــانــگــردهـمــانــا مــی تــوانــد بــنـدری کــرد
ولی این وحـشـیان را صید خـود سـازیـکــایـک را اســیـر قــیـد خــود ســاز
کـه بـا فـرمانبـری گـردند سـر راسـتبـه پـایت نقد جان ریزند بـی خواست
الــا ای نــوجـــوان ســلــطــان عــادلزبــانــهــا مــتــفــق گــردیــده بــا دل
کــه خــواهــی زد در ایــام جـــوانــیبــه دولــت نــوبــت نــو شــیــروانــی
بـهر ملکیسـت سـلطانی طرب کوشبـهر جـانـیسـت جـانـانی هم آغـوش
خوشا ملکی که سلطانش تو باشیخوشا جـانی که جـانانش تـو بـاشی
خـوشـا چـشـمی که بـیند طـلعت تـونـبـاشـد بـی نـصـیـب از صـحـبـت تـو
مـن عـزلـت گـزین چـون بـی نـصـیبـمهــمـــانــا در دیــار خـــود غـــریــبـــم
بــه پـیـغـامـیـم گـه گـه شـاد مـیـکـنز قـــیــد مــحـــنــتـــم آزاد مــیــکـــن
کـه دوران مـحـتـشـم زان کـرده نامـمکــه ادنـی بــنـدگــانــت را غــلــامــم
الـــهـــی تـــا بــــود بــــر لـــوح ایـــامز نـــام نـــامـــی نــوشـــیــروان نـــام
بــهـر کــشــور کــه نـام عــدل دانـنـدتــو را نـوشــیـروان عــصــر خــوانـنــد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل