|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در رثاء

دلـا چـو ابــر بــهـاری بـه نـوحـه و زاریبــه بــار اشـگ جـگـر گـون ز دیـده پــرنـم
که بهر تعزیه خواجه شاه منصور استلـبــاس چـرخ کـبـود از مـصـیـبـت و مـاتـم
فـغـان کـه زود همـای وجـود او فـرمـودز بــاغ دهــر تــوجــه بــه آشــیــان عــدم
کسی ز اهل کرم چـون نبـود بـهتـر ازودرین زمانه به لطف خصال و حسن شیم
بـه لـوح تـربــت وی از بـرای تـاریـخـشنـوشـت کـلـک قـضـا بـهـتـریـن اهـل کـرم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل