|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در تاریخ پدر خود گوید

والدمن خواجـه میراحـمد که بـود از اعتـقادرشـتـه مهر امیرالمؤمنین حـبـل المتـقـین
بـا گناه بـی حد از دنیا چـو رحلت می نمودداشت امید شفاعت زان شفیع المذنبین
لاجرم تاریخ فوتش هرکه کرد از من سئوالگـفـتـمش بـادا شـفـیع وی امیرالـمؤمنین

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل