|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا ماده تاریخ

گـل گـلـشـن لـطـف عـبـدالـغـنیکـه بـادش بـهشـت معـلی نصـیب
بــه غـربــت فـتــاد و شـراب اجـلشد از جام دورش همان جا نصیب
ولی چون پس از اربعینی شدشچـنین مـنـزلـی راحـت افـزا نصـیب
خـرد فـکـر تـاریخ وی کـرد و گفـتچـه جـای مبـارک شـد او را نصـیب

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل