|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در ماده تاریخ گوید

شـیخ حـیدر کـز کـمال اعـتـقـاددسـت بـیعت داد بـا آل علی
از جهان چون رفت بادا در جنانخـرم و دلـشـاد بــا آل عـلـی
از خــرد تــاریـخ او کـردم سئوالگفت حشرش باد با آل علی

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل