|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا در مرثیه گوید

دوش تـا صـبـح از صـوامع قـدسمی شنیدم خروش ماتمیان
گــفــتــم آیـا کــدام پــاکــنــهــادکرده آهنگ و عـزم راه جـنان
یکـی از هـاتـفـان غـیبـی گـفـتمیر بـاقر کشیده پـا ز جـهان
آن چه او گفت در طریق حساببـود تـاریخ فـوت مـیر هـمـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل