|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا در مرثیه گوید

گل حدیقه دل خواجگی که بود قدشنهال تازه رس بی مثال گلشن جان
ز پـا فـتـاد و خـرد گفت بـهر تـاریخـشهزار حـیف ازان نونهال گلشـن جـان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل