|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا در مرثیه

قـاضــی آن عــالـم اســرار قـدرکه خـرد خـواندیش اسـتـاد عـقول
یعـنی آن مـفـتـی احـکـام نبـیکـز ره صــدق نـمـی کــرد عــدول
آن کـه کـلـک دو زبـانـش بـودیکـــتــــب آرا ز فــــروع و ز اصــــول
وانکه تـاج سـر معقولات اسـتهرچه هست از سخنانش منقول
هم سما رفعت و سامی رتبتهـم سـمـی شـه دین زوج بـتـول
بـی ملالی چو شد از عالم کردعـالـمـی را ز غـم خـویـش مـلـول
بـــهـــر او کـــرد دو تـــاریــخ ادازین دو مصـراع روان طـبـع فـضـول
آه از آن عـــالـــم اســـرار قـــدروای ازان مـفـتــی احـکـام رسـول

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل