|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در ماده تاریخ گوید

چـو این بـیـت بـرخـوانـد تـاریـخ ویشـــد از اولــیــم مــصـــرع او عـــیــان
دل افـروز شـمـع شـبـسـتـان انسچــــــراغ بــــــدر ز بــــــده دودمــــــان
گـل کـم بــقـا سـرو کـوتــه حـیـاتنــهــال خــزان دیــده پــیـش از خــزان
درخـشـان سـهیل سـریع الـغـروببـــدیـــع زمـــانـــه بـــدیـــع الـــزمـــان
مـه چــارده سـالـه ای کـام یـافـتمـــــه چـــــارده را بـــــاو تـــــوامـــــان
درین بـزم فانی بـه کوشش رساندفــلــک نــغــمــه ارجــعــی نــاگــهـان
دمـــی کــــز در او در آمـــد اجــــلبـــرآمـــد غـــریــو از زمـــیــن و زمـــان
چــو او بــر زبــان رانــد حــرف وداعپـــدر نـــطـــق را تـــیــغ زد بـــر زبـــان
چــو پــیـک اجــل دامـن او گـرفــتدریـــدنـــد یـــاران گـــریـــبــــان جـــان
چـو او سـاغـر مـرگ بــر لـب نـهـادلــب از کــرده خــود گــزیــد آســمــان
چـو او چـشـم بـرهم نـهاد از قـضـاشـد از غصه چـشم قدر خـون فشـان
چـو او در جـوانی کفن پـوشـد شدسـیـه پــوش گـشـتــنـد پــیـر و جـوان
چو او گشت بر اسب چوبین سوارســوار فــلــک را ز کــف شــد عــنــان
چـو تـابـوت او شد روان همچـو تـیرز بـــار الــم گــشــت قــدهــا کــمــان
چـو شـد مـهـد آن نـاز پــرور زمـیـنبـــلــرزیــد بـــر خــود زمــیــن و زمــان
پـسـر رفـت و یـار پـدر شـد جـنـونجـنـونـی کـه کـردش بــه صـحـرا دوان
جـنونی کـه مـجـنون اگـر داشـتـیبـــرآوردی از کــوه و هــامــون فــغــان
بـه چـشم خود از گریه نزدیک شدکــه نــگــذارد از روشــنــائی نــشــان
چـو از گـریه اش مـی نمـودند مـنعبـه زاری همی گـفـت کـای دوسـتـان
بــدیـع الــزمــان رفــتــه از دیـده امکه بی او مبیناد چشمم چشم جهان

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل