|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در ماده تاریخ فوت فرماید

میر ملک رتـبـه که ممتـاز بـودهم به صفات از همه کس هم به ذات
سـید قدسـی صفتـی کامدندشـــاهــد مــعــصــومــی او کــایــنــات
میر کریم آن که مساوی نموددر نـظــرش مــلــک حــیـات و مــمــات
نـاگـه ازیـن دام گـه پــرخــطـریـافــت بــه شــهـبــال تــوجــه نـجــات
از پـی تاریخ وی اندیشه گفتحــیـف ازیـن ســیـد قـدســی صـفـات

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل