|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا در مرثیه

دو بــیـنـنـده نــخــل کــثــیـرالــثــمــرکـه بـودنـد در آن بـه نـشـو و نمـا
دو تـــابـــنــده بـــدر ســـعــادت اثـــرکه می برد از ایشان جهانی ضیا
یکی صـاحـب خـلق و خـوی حـسـنمسمی بـه آن اسم به هجت فزا
یــکـــی زبـــده مـــردم نـــیــکـــنـــامبــرو نـام حــیـدر عــلــیـه الــثــنـا
بـــه یــکـــبـــار از تـــنــد بـــاد اجـــلفــتــادنـد از پــا بــه حــکـم قـضــا
وزین غـم بـه خـاک مذلت نشـسـتبـــرادر کــه بـــد اشـــرف اقــربـــا
ســـرو ســرور تـــاجـــران تـــاجـــریفـصـیـح سـخـنـدان صـاحــب ذکـا
چـو تـاریخـشان خواستـم عقل گفتآلــهــی بـــود تـــاجــری را بـــقــا
به رسم الخط او را چه کردم حسابسـخـن شـاهدی بـود کـوتـه قـبـا
ولــی در تـــلــفــظ لــبـــاس حـــروفخــرد یـافــت بــر قــدمـدت رســا

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل