|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

ایضا در مرثیه

مـه اوج ســیـادت مـیـر جــعـفـرز علم جـعفری چـون کامجـو شـد
بـه ملک دانش از نوسکه ای زدکه نقد علم ازو بـس تـازه رو شـد
چو باد آن گاه راه کعبه سر کردوزان خاک وجودش مشگ بو شد
بـر او بـارید چـنـدان ابـر رحـمـتکـه غـرق لـجــه لـاتــقـنـطـو شـد
پـس از طـغـیان طـوفان حـوادثچـو یونس سـیر بـحـرش آرزو شد
سرشک بـحـر بـر افلاک زد موجکـه موجـش دام مـرغ روح او شـد
چو تـاریخش طلب کردند گفتـمبـه دریـای اجـل یـونـس فـرو شـد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل