|  |   |  |   |

کتاب های شاعران فارسی زبان معاصر و کهن

در تقاضا گوید

صبـا بـه خدمت خدام خواجـگی بـرساننیاز من کـه بـه جـان و دلش هوا خـواهم
بـگـو اگـرچـه بـه عـنوان شـاعـری هرگـزنیامـد اسـت فـرو سـر بـه هیچ در گـاهم
ولی چـه بـر سر راهم بـرای خرجـی راهطـمـع نـمـوده ره ایـنـجـا و بــرده از راهـم
وگر بهم نرسد خرجی آن قدر بد نیستقـبـای خـاصـه شـاعـر پـسـنـد اعـلـا هم
بـه شـاعـران دگـر نسـبـتـم مکـن زان روکه بنده جایزه از مال خویش می خواهم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر
منبع : درج

چاپ ایمیل